Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782 του εντύπου Ε1 όπου αναγράφονται ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και συμπληρώνονται προαιρετικά μόνο για την κάλυψη τεκμηρίων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι:

Έχουν ήδη προσυμπληρωθεί στον κωδικό 999 του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα ποσά που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις εντός του έτους 2020 ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Έχουν ήδη αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο myTAXISnet, στην πλατφόρμα υποβολής Ε1 (δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων), και στην επιλογή «Ενημέρωση βεβαίωσης αποδοχών», τα ποσά των Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που χορηγήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 και έχουν καταβληθεί μέσω της ΑΑΔΕ.

Εντός της εβδομάδας, για την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, τα παραπάνω ποσά Επιστρεπτέας Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού, θα έχουν προσυμπληρωθεί κατά περίπτωση στους κωδικούς 781/782 του εντύπου Ε1. Ποσά που έχουν καταβληθεί από άλλους φορείς του Δημοσίου (π.χ. υπουργείο Εργασίας, Τουρισμού κλπ.) θα προσυμπληρωθούν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 αμέσως μόλις παραληφθούν τα σχετικά αρχεία.

Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν οι φορολογούμενοι επειδή εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, λόγω covid -19, θα αναγραφούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού έτους, καθώς καταβλήθηκαν εντός του 2021.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, αρκεί να γνωστοποιηθεί στη ΔΟΥ του φορολογουμένου, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος, ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων (με την έκθεση επίδοσης). Η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνει πριν από την υποβολή της δήλωσης, με συστημένη επιστολή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με κατάθεση αντιγράφων στη ΔΟΥ.

Ακολουθεί ένας πίνακας όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι συναλλαγές, οι οποίες μπορούν, εγγραφόμενες στους κωδικούς 781-782, να καλύψουν τεκμήρια, αλλά και να φοροαπαλλαχθούν :

Α/Α Είδος πράξης ή συναλλαγής Παραστατικό τεκμηρίωσης προς τη ΔOΥ Ειδική νομική τεκμηρίωση (εφόσον υφίσταται) Ειδικοί όροι και προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται / παρατηρήσεις
1 Πώληση ακινήτου Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης Στο συμβόλαιο πρέπει να αναγράφεται ρητά το αντίτιμο της μεταβίβασης
2 Κάθε είδους εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που χορήγησε την παροχή Οι φορείς χορήγησης της παροχής, είναι είτε ταμεία πρόνοιας & ασφαλιστικοί οργανισμοί του Δημοσίου είτε επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο
3 Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής Τραπεζικό έμβασμα ΠΟΛ 1076/15, ΠΟΛ 1106/2014, ΠΟΛ 1228/2014
4 Κάθε είδους δάνεια Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο ΠΟΛ 1076/15, ΥπΟικ 1078907/30.7.2008, ΥπΟικ 1118087/2.12.2008 Το δάνειο μπορεί να χορηγηθεί είτε από τράπεζα, είτε από συγγενή, είτε από τρίτο. τις περιπτώσεις δανείων μεταξύ ιδιωτών πρέπει να έχει καταβληθεί το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%
5 Κληρονομιές Αντίγραφο της σχετικής δήλωσης κληρονομιάς Στην απόκτηση ακινήτου μέσω κληρονομιάς, ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης
6 Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών Αντίγραφο της δήλωσης δωρεάς Άρθρο 6 ν.4714/2020 και Ε 2133/2020 Το αντίγραφο της δήλωσης δωρεάς προέρχεται από το πρωτότυπο κατατεθεί στη ΔΟΥ του δωρητή
7 Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, κ.λπ. Βεβαίωση από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (πχ ΟΠΑΠ) Η βεβαίωση πρέπει να περιέχει και το σχετικό φόρο που τυχόν έχει παρακρατηθεί και καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.
8 Επίδομα αλλοδαπής Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που χορήγησε το επίδομα περίπτωση γ’ παρ. 1 άρθρ. 14  ΚΦΕ (κν  4172/2013) Το συγκεκριμένο επίδομα αλλοδαπής χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών
9 Χρηματική αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου Δικαστική απόφαση ή ανάλογη διοικητική πράξη άρθρα 26 και 27 του ν.2882/2001 και άρθρο 168 ν.4001/2011 Περίπτωση κατά την οποία παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ’ αυτού
10 Αποζημίωση για ηθική βλάβη Δικαστική απόφαση
11 Υποτροφίες Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που χορήγησε την υποτροφία Οι εν λόγω υποτροφίες δεν πρέπει να φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, όπως οι υποτροφίες που χορηγούνται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες από ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και το Ι.Κ.Υ.
12 Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων Τραπεζικό έμβασμα και συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο εκ των οποίων προήλθε η εν λόγω επιστροφή Ε 2021/2019, ΥπΟικ 1144110/5.11.2015 Επιστροφή κεφαλαίων ή δανείων μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του κεφαλαίου που επενδύθηκε υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά.
13 Κοινωνικό Μέρισμα που εισπράχθηκε εντός του 2018
14 Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά Δικαστική απόφαση ή σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων Άρθρο 1400 του ΑΚ Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Δεν αφορά την καταβολή διατροφής.
15 Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών Αφορά ποσά που προκύπτουν προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου
16 Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ Βεβαίωση χορηγίας αποζημίωσης ή επιδόματος Ε 2027/2020 Αφορά επιδόματα εις χρήμα και μόνον
17 Επίδομα γέννησης Βεβαίωση χορηγίας επιδόματος Άρθρα 1 και 10, ν.4659/2020 Επίδομα γέννησης ύψους € 2.000,00 για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα
18 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ COVID-19 : Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού, επιδόματα σε εργαζομένους ή μη έχοντες εργασία
19 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ COVID-19 : Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού, επιδόματα σε εργαζομένους ή μη έχοντες εργασία
20 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ COVID-19 : Αποπληρωμή οφειλών σύμφωνα με το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
21 Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού, επιδόματα λόγω φυσικών καταστροφών
22 Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων και λοιπές περιπτώσεις Κάθε είδους αποδεικτικό έγγραφο που περιγράφει τη συναλλαγή, αναφέρει ρητά το αντίτιμο και αφορά το οικείο φορολογικό έτος Ποσά που δεν έχουν τα συνήθη γνωρίσματα του εισοδήματος (δηλαδή δεν διακρίνονται από περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης).

 


Εισοδήματα που δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια (ενδεικτικά) :

  • Κέρδη από Καζίνο
  • Ποσά που συγκεντρώθηκαν λόγω γάμου (ΥπΟικ 1034459/4.4.2020)
  • Επιχορήγηση αναπτυξιακού νόμου (ΠΟΛ 1076/15 και ΔΕΔ4310/2018)
  • Δήλωση μετρητών στο αεροδρόμιο (ΠΟΛ 1076/15)
  • Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά ως διατροφή

 

 

By Published On: 24 Ιουνίου, 2021Categories: ΦΠΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάλυση : Τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και δεν φορολογούνται – Πως εγγράφονται στη φορολογική δήλωση

Share This Story, Choose Your Platform!