Το θέμα

Το απόλυτο ζητούμενο κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η λειτουργική, αποτελεσματική και εύκολη διασύνδεση της με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών βάσει της και αναμένεται να εφαρμοσθούν από τα 193 κράτη – μέλη της τα οποία υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 10 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.

Τo blueprint

Η διαδικασία εφαρμογής βασίζεται στο κλάδο δραστηριοποίησης, σχεδιάζεται – αναπτύσσεται ψηφιακά και ολοκληρώνεται αφού έχει επιμετρηθεί το χρηματοοικονομικό αποτύπωμα της.

Share This Story, Choose Your Platform!