Ο κύριος Κουφός, Οικονομικός Διευθυντής του CSR Hellas δηλώνει πως «η εισαγωγή κριτηρίων ESG για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί αναμενόμενη εξέλιξη, δεδομένου ότι ήδη αποτελεί καθεστώς και σε άλλες αγορές όχι μόνο τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς όπως η Τουρκία που έχει ήδη ενσωματώσει αντίστοιχα συστήματα στο Χρηματιστήριο 5 χρόνια πριν. Η επιλογή αυτή καθίσταται σήμερα επιτακτική ανάγκη εξαιτίας των σαρωτικών αλλαγών που προτάσσει η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή και τους στόχους του 2030».

Στη συνέχεια ο κύριος Κουφός, επισήμανε ότι «οι σημαντικές αλλαγές που διατυπώνει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. μέσα από την ταξινομία και την εφαρμογή της στη διασύνδεση επενδύσεων και δραστηριοτήτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, σημαίνει ότι πλέον οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων δεν εξαντλούνται στην καταγραφή, μέτρηση και δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών με συστηματοποιημένο και σαφή τρόπο. Μέσα στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνεται και η αυξημένη πλέον ευθύνη της Διοίκησης να παρέχει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που η κάθε επιχείρηση και ειδικά οι εισηγμένες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, εξετάζουν και αντιμετωπίζουν σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης, (Environment, Society, Governance)»

«Αλλάζει καταρχήν η δομή και ο τρόπος ανάλυσης και σύζευξης των κινδύνων και των ευκαιριών, οικονομικών και μη και παράλληλα, η ευθύνη της Οικονομικής Διεύθυνσης στον τρόπο που διαχειρίζεται και τεκμηριώνει τα αποτελέσματά της οικονομικής επίδοσης, αφού οφείλει πλέον να συμπεριλάβει στην διαδικασία αυτή και την αποτίμηση της οικονομικής αξίας που παράγεται και διανέμεται στους άλλους συμμετόχους εκτός από τους μετόχους της εταιρίας, αλλά επίσης και την αποτίμηση ή την πρόβλεψη της πιθανής “καταστροφής” αξίας σε βάθος χρόνου από την αρνητική επίπτωση ουσιωδών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στην λειτουργία και στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Βασίλης Κουφός : «Αυξημένη η ευθύνη της Διοίκησης για αξιόπιστη πληροφόρηση στους επενδυτές»

Οι Οικονομικές Διευθύνσεις οφείλουν στο πλαίσιο αυτό να αντιμετωπίσουν καταρχάς την έλλειψη σχετικής γνώσης και δεξιοτήτων, όπως άλλωστε και κατάλληλων συστημάτων για την ενσωμάτωση και την ανάλυση των κινδύνων που αφορούν το τρίπτυχο ESG στην οικονομική διαχείριση. Επίσης, είναι σκόπιμο να εξετάσουν την επένδυση σε νέα συστήματα διαχείρισης και διασύνδεσης των πληροφοριών. Η επένδυση σε blockchains και ΑΙ εφαρμογές θα μειώσει αφενός το κόστος συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη και σταθμισμένη αξιολόγηση των ESG κριτηρίων που αφορούν την επιχείρηση αλλά και τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί ή τις αγορές που την επηρεάζουν. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει την παρακολούθηση βασικών δεικτών ποσοτικών και ποιοτικών που συνδέονται με τους στόχους που θέτει η Διοίκηση κατά την διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο βιώσιμο σε βάθος χρόνου.»

Τέλος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Κουφός, «σήμερα, ολοένα και περισσότερο οι επενδυτές, θεσμικοί και άλλοι στρέφονται στην μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρουν επενδύσεις που έχουν σταθμισθεί με ένα σύνολο κριτηρίων που περιλαμβάνουν και τα ESG κριτήρια. Αυτό φαίνεται να αποτελεί το νέο status quo ειδικά για κλάδους που έχουν όπως ο τραπεζικός κλάδος, η παραγωγή ενέργειας, οι κατασκευές, ο αγροτικός τομέας».

Δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε εδώ

By Published On: 29 Σεπτεμβρίου, 2021Categories: Point One, Γνώμες, ΔημοσιεύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αυξημένη η ευθύνη της Διοίκησης για αξιόπιστη πληροφόρηση στους επενδυτές (Finance Pro)Tags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!