-Βασίλης Κουφός, Σύμβουλος Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και Διαχειριστής Εταίρος της Capa Epsilon spPCC®

Καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα, η γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και ο ίδιος ο οικονομικός κύκλος, διαμορφώνουν το πλαίσιο ενός πιθανού υφεσιακού οικονομικού περιβάλλοντος, διακρίνεται ένας συγκεκριμένος χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος όχι μόνο δεν υφίσταται τις παραπάνω πιέσεις, αλλά, ίσως, εν μέρει να τροφοδοτείται από το ενεργειακό σοκ, σε βαθμό που είναι ικανός να επαυξήσει τις επιδόσεις του : Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα ESG, αποτελούν την φωτεινή εξαίρεση, εν όψει μιας γενικής οικονομικής συρρίκνωσης.

Οι χρηματοδοτήσεις ESG εμφάνισαν τις τεράστιες δυνατότητες τους, ήδη από την έκδοση των πρώτων πράσινων ομολόγων, τα οποία βασίστηκαν στα Green Bond Principles (GBP), το 2014. Η Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το 2015, μπόρεσε να τακτοποιήσει το σύνολο των απαραίτητων νομικών και διαχειριστικών λεπτομερειών, με αποτέλεσμα τα Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΒΧΠ) να αναπτυχθούν έτι περεταίρω, τόσο ως διαθέσιμες μορφές και επιλογές, όσο και ως όγκος συναλλαγών και κύκλος εργασιών. Ενδεικτικά, η συνολική παγκόσμια αξία των πράσινων δανείων, επί παραδείγματι, αυξήθηκε 15 φορές από το 2016 έως το 2020.

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΒΧΠ αποτελεί η δομική πολυμορφία τους. Μπορούν να εμφανισθούν με τη μορφή δανείων (Sustainability Linked Loans – SLL), ομολόγων (green bonds), πιστώσεων (green promissory notes) ή ιδιωτικών τοποθετήσεων (green private placements).

Αναλυτικότερα :

Τα συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα δάνεια (Sustainability Linked Loans – SLLs) και τα πράσινα δάνεια (green loans) αποτελούν μια διαδεδομένη μορφή ΒΧΠ. Το 2020, το ποσό των χαρτοφυλακίων αυτών συγκέντρωσε περί τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια (η αποτίμηση των ίδιων προϊόντων το 2017 δεν ξεπερνούσε τα 5 δισεκατομμύρια !). Η χρήση ενός SLL ή ενός πράσινου δανείου εξυπηρετεί έναν διττό σκοπό : ενισχύει τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης με βιώσιμο αποτύπωμα και ταυτόχρονα βελτιώνει τους σχετικούς δείκτες επιμέτρησης βιωσιμότητας του δανειολήπτη. Ωστόσο εφαρμόζεται ένα είδος πρωτοκόλλου διατηρησιμότητας των στόχων : ο λήπτης του ΒΧΠ αυτού, θα ωφεληθεί εάν οι επιδόσεις βιωσιμότητας του καλυτερεύσουν (για παράδειγμα θα μειωθεί το κόστος του δανεισμού του ή θα επιτύχει ευκολότερη πρόσβαση σε επιπλέον προϊόντα). Στην περίπτωση όμως που το βιώσιμο αποτύπωμα του δανειοδοτούμενου επιδεινωθεί, μπορεί να υποστεί συνέπειες (αύξηση του επιτοκίου ή περιορισμό των εν γένει πιστώσεών του).

Τα πράσινα ομόλογα είναι το δημοφιλέστερο ΒΧΠ. Μπορούν να προσφερθούν είτε κατά μόνας, είτε υπό τη μορφή ενός δομημένου σχήματος (πχ αμοιβαίου κεφαλαίου) και αποτελούν συλλέκτες πόρων χρηματοδότησης περιβαλλοντικών ή / και κοινωνικών προγραμμάτων, δράσεων, επενδύσεων και εν γένει πρωτοβουλιών. Ως μακροπρόθεσμη επένδυση, μια τοποθέτηση σε πράσινα ομόλογα θεωρείται συντηρητική και ασφαλής, απαιτώντας ελάχιστη επίβλεψη σε συνεχή βάση. Τα χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης είναι τα ίδια με τα παραδοσιακά ομόλογα, αλλά ο προστιθέμενος χαρακτηρισμός ESG μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιτοκίων και, ως εκ τούτου, στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων. Καθώς αυτά τα πράσινα ομόλογα ενσωματώνονται περισσότερο σε κύρια κεφάλαια, δείκτες και άλλα παρόμοια «συμβατικά» προϊόντα, αναμένεται ότι το κόστος έκδοσης μπορεί να μειωθεί περαιτέρω καθώς αυξάνεται το πρόσθετο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

Η επένδυση σε ΒΧΠ είναι επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους : την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τις αγορές κεφαλαίου

Οι πράσινες πιστώσεις (green promissory notes) αποτελεί ένα ΒΧΠ το οποίο μπορεί να κινηθεί εκτός χρηματιστηριακής αγοράς. Ουσιαστικά αποτελούν ένα προϊόν που στοχεύει στην απευθείας σύνδεση επενδυτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι κεφαλαιούχοι, με βάση αυτό το ΒΧΠ, έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με στοχευμένες επιλογές σχεδίων, πολλά εκ των οποίων έχουν έντονα καινοτόμο χαρακτήρα – και άρα μπορούν να προεξοφλήσουν σοβαρή κερδοφορία.

Τέλος, υπάρχουν οι ιδιωτικές τοποθετήσεις (green private placements). Η χρήση τους είναι περιορισμένη – αποτελούν λιγότερο από το 1/10 της συνολικής αξίας των ΒΧΠ παγκοσμίως – και αυτό γιατί αποδίδουν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου (οι αποδόσεις δύναται να φανούν και μετά 12 ή 15 έτη επένδυσης). Η καθυστέρηση αυτή, σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης μιας επένδυσης ως βιώσιμης είναι έως και αποτρεπτική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η επένδυση σε ΒΧΠ είναι επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους : την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τις αγορές κεφαλαίου.

  • Η κοινωνία εισπράττει τα μερίσματα της γενικότερης βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, της εξομάλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και της εφαρμογής κανόνων με αποτυπώματα ακεραιότητας και διαφάνειας.
  • Οι επιχειρήσεις ανακτούν πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους, καθώς η εφαρμογή μιας επιχειρησιακής στρατηγικής με επίκεντρο τα ESG, οδηγεί σε κοστολογικούς εξορθολογισμούς και επιπλέον εμπορική διεισδυτικότητα.
  • Οι επενδυτές αποκτούν ουσιαστική μεσομακροπρόθεσμη πληροφόρηση και ειδικευμένη τεχνογνωσία που καθιστά τις αποφάσεις τους περισσότερο ασφαλείς
  • Οι χρηματοοικονομικές αγορές, τέλος, έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν αποτελεσματικά την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, μέσα από κανονιστικά πλαίσια που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των συναλλαγών

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΒΧΠ

Η Capa Epsilon spPCC®, ως ειδικευμένος συμβουλευτικός και τεχνικός πάροχος θεμάτων επιχειρηματικής βιωσιμότητας, έχει τη δυνατότητα να σας προτείνει το κατάλληλο ΒΧΠ ως μια επενδυτική λύση ασφαλούς τοποθέτησης κεφαλαίων. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να σχεδιάσουμε το προϊόν που εσείς επιθυμείτε, ώστε να αντλήσετε τα κεφάλαια εκείνα που σας χρειάζονται, προκειμένου η επιχείρησή σας να αναπτυχθεί, στηριζόμενη σε βιώσιμα θεμέλια.

Κατεβάστε εδώ το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε

Share This Story, Choose Your Platform!