Το θέμα

Χρήση εξαιρετικά ειδικών μεθόδων (Franchising, εξυπηρέτηση πελατών, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, customer experience ideas, ειδικά εμπορικά αποτυπώματα – social, subculture κλπ) για την προσέγγιση πελατολογίου ή τον εντοπισμό ζήτησης σε νησίδες της αγοράς

Τo blueprint

Σύσταση ειδικής ομάδας δράσης, ερωτηματολόγια τελευταίας ψηφιακής και εμπορικής γενιάς και διαρκής παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων στην αγορά

Share This Story, Choose Your Platform!