Η εξέλιξη των δεικτών του δ’ τριμήνου 2020

Στο -7,9% διαμορφώθηκε η ύφεση στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2020 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, κατά το 4ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 7,9%.  Οι υπόλοιποι δείκτες ανά περιοδικότητα έχουν ως εξής :

Λογαριασμός 2020 Q4 V 2020 Q3 2020 Q4 V 2019 Q4Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2,7% -7,9%
Τελική καταναλωτική δαπάνη -1,4% -2,2%
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου  1,0% 1,6%
Εξαγωγές (αγαθά) 4,9% 13,6%
Εξαγωγές (υπηρεσίες) 10,3% -55,4%
Εξαγωγές (σύνολο) 31,8% -13,4%
Εισαγωγές (αγαθά) -1,2% -2,0%
Εισαγωγές (υπηρεσίες) -9,9% -30,9%
Εισαγωγές (σύνολο) -3,6% -9,5%

Εκτίμηση της ύφεσης για το σύνολο του 2020

Υπό το πρίσμα των στοιχείων που επιμετρήθηκαν τα τέσσερα τρίμηνα του 2020, η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταλήγει πως το ΑΕΠ σε όρους όγκου ανήλθε στο ποσό των € 168,5 δισ. έναντι € 183,6 δισ. το 2019, παρουσιάζοντας συρρίκνωση κατά 8,2%.

Σε σύνοψη, οι βασικές κατηγορίες παραμέτρων που διαμόρφωσαν την εφετινή επίδοση της εγχώριας οικονομίας, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΣ ESA 2010 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2019 2020 Δ%


ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Β.1

(+)

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 161.322 148.211

-8,1%

D.21

(+) Φόροι επί προϊόντων 23.890 21.633

-9,4%

D.31

(-) Επιδοτήσεις επί προϊόντων 1.663 1.400

-15,8%ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνη νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ 127.384 120.818 -5,2%
Δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης 34.795 35.747 2,7%
P.3 (+) Τελική Καταναλωτική Δαπάνη 162.153 156.630 -3,4%
P.5 (+) Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου 22.638 23.753 4,9%

P.6

(+) Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 70.046 54.865 -21,7%
P.7 (-) Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 71.298 66.439

-6,8%

B.1*g

ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές

183.606

168.463

-8,2%

*Να σημειωθεί ότι : α) ο υπολογισμός διενεργήθηκε σε αλυσωτούς δείκτες όγκου, με έτος αναφοράς το 2015 και β) Η αλύσωση εφαρμόζεται σε κάθε μέγεθος ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, το άθροισμα των συνιστωσών των αλυσωτών δεικτών όγκου, δεν αθροίζει το ΑΕΠ.

Μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα

  1. Η μείωση στην κατανάλωση, συνεπικουρούμενη από την αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 2,7% περιορίστηκε σε -3,4%
  2. Οι επενδύσεις, παρά τις ακραίες συνθήκες, αυξήθηκαν 4,9% εισφέροντας περίπου € 1,1 δισ. στο ΑΕΠ
  3. Η παράμετρος με τις πλέον επιδραστικές συνθήκες στην τελική ύφεση, είναι οι εξαγωγές. Η συρρίκνωση τους κατά € 15,2 δισ. (οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην πτώση των εξαγωγών των υπηρεσιών, δηλαδή “τουρισμός”) ουσιαστικά ισούται με την τελική διαφορά, ανάμεσα στα ΑΕΠ του 2019 και του 2020 (€ 15,1 δισ.). Αυτό σημαίνει, πως εάν οι εξαγωγές του 2020, είχαν την ίδια ακριβώς επίδοση με εκείνες του 2019, τότε το ΑΕΠ του 2020, θα σημείωνε επιπλέον αύξηση κατά περίπου € 451 εκ. (ήτοι 0,2% θετικό). Τέλος να σημειωθεί ότι η αξία των εξαγωγών του 2020 (€ 54,9 δισ.), είναι η έκτη καλύτερη για την περίοδο από το 1996 έως το 2020

Σημειώνεται ότι ο Προϋπολογισμός του 2021 αναφέρεται σε ύφεση 10,5% το 2020 και στο σενάριο ευαισθησίας που περιλαμβάνει προβλέπει για φέτος ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας κατά 3,3% έναντι πρόβλεψης 4,8% που περιλαμβάνεται στο βασικό σενάριο για το 2021. Στις χειμερινές προβλέψεις, της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμούσε για την Ελλάδα πρόβλεψη για πτώση του ΑΕΠ στο -10% τον προηγούμενο χρόνο (έναντι 9% προηγούμενης πρόβλεψης στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις).

 

Πηγή : statistics.gr

Share This Story, Choose Your Platform!