Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ετήσια έκθεση σχετικά με την επιμέτρηση των επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δρουν στις χώρες – μέλη της Ένωσης. Σε γενικά πλαίσια, τα αποτελέσματα έχουν υποστεί καίριες συνέπειες από την πανδημική κρίση που επέφερε ο Covid-19 – πράγμα που ουσιαστικά αποδίδει στους δείκτες ένα έντονο στοιχείο ιδιαιτερότητας, αναφορικά με την όποια απόπειρα σύγκρισής τους με το παρελθόν.

Η έκθεση κινείται στην κατεύθυνση δύο κεντρικών πυλώνων : Αφενός, αναλύονται ενδελεχώς, τόσο οι συνέπειες της πανδημίας, όσο και οι αντιδράσεις των ΜμΕ στα δεδομένα που ο κορωναϊός επέβαλε σε οικονομικό, πολιτικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο. Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγράφει τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών ΜμΕ, σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αλλά και ως προς την ικανότητα τους να δράσουν εντός μιας, όλο και περισσότερο ψηφιοποιούμενης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Ουσιαστικά, το ένα σκέλος της ανάλυσης (επιπτώσεις covid-19) συνδέονται άμεσα και άρρηκτα με το δεύτερο (ψηφιοποίηση), αφού η πανδημία, επιτάχυνε σε τεράστιο βαθμό την επικράτηση της ψηφιακής οικονομικής πραγματικότητας.

Οι επιδόσεις των Ελληνικών ΜμΕ

Η Ελλάδα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό – ενωσιακό – μέσο όρο, καταγράφει την παρακάτω εικόνα :

Ελλάδα ΕΕ – 27 Ελλάδα ΕΕ – 27 Ελλάδα ΕΕ – 27
Πλήθος μονάδων Απασχολούμενοι Προστιθέμενη Αξία στην ΟικονομίαΜμΕ (0 – 249 εργαζόμενοι) 99,9% 99,8% 83,0% 65,0% 56,7% 53,0%
Μεγάλες Επιχειρήσεις (> 249 εργαζόμενοι) 0,1% 0,2% 17,0% 35,0% 43,3% 47,0%

Εμβαθύνοντας περισσότερο, στις επιδόσεις της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εντοπίζουμε τα εξής :

  1. Παρά το δεδομένο της πανδημίας, σε σχέση με το 2019, οι Ελληνικές ΜμΕ αυξήθηκαν σε αριθμό κατά 0,6%
  2. Ωστόσο, μειώθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων κατά 1,4%
  3. Αν και το 83% των Ελλήνων απασχολουμένων, εργάζεται σε ΜμΕ, ωστόσο – σε όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος – εισπράττουν μόλις το 28,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (€ 11.400 έναντι € 40.000)
  4. Συρρικνώθηκε σημαντικά η παραγόμενη προστιθέμενη αξία (-19,7%), κυρίως λόγω της καταβαράθρωσης του τουριστικού προϊόντος και της εστίασης (κλαδική μείωση κατά 58,1%). Σοβαρό ρόλο στη συγκράτηση της προστιθέμενης αξίας, είχε ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος κατέγραψε άνοδο κατά 18,1%

Για το 2021, αναμένεται αύξηση στην προστιθέμενη αξία κατά 14,1% και επέκταση της απασχόλησης κατά 10,6%.

Η περεταίρω ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων, δεν εκπλήσσει ως προς το πόρισμά της : οι ελληνικές ΜμΕ, έχουν διαρκείς δυσκολίες ρευστότητας και χρηματοδότησης, αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο διαχειριστικό κόστος σε σχέση με τις υποχρεώσεις και τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο Τομέα και, επιπλέον, οφείλουν να συντονίζονται με μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία.

By Published On: 13 Ιουλίου, 2021Categories: Έρευνες-Μελέτες-Ειδικές ΑναλύσειςΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Ετήσια Έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ 2020-2021Tags: , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!