Στο 1 δισ. ευρώ εκτιμάται το ύψος της ρευστότητας που θα διατεθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα από δύο εγγυοδοτικά ταμεία που απευθύνονται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το ένα εξ αυτών, το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων» το οποίο θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και θα διατεθούν δάνεια κυρίως επενδυτικού σκοπού συνολικού ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, τέθηκε ήδη εν λειτουργία την περασμένη εβδομάδα.

Το έτερο, το οποίο είναι χρηματοδοτικό εργαλείο που θα διαχειριστεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αποτελεί ουσιαστικά τον τρίτο κύκλο του προγράμματος εγγυοδοσίας επιχειρήσεων (σ.σ. αποκαλείται «μικρό εγγυοδοτικό») και απευθύνεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000, οι οποίες θα μπορούν να λάβουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δανείων που διατεθούν μέσω του «μικρού εγγυοδοτικού» υπολογίζεται στα 460 εκατ. ευρώ.

Η ενεργοποίηση του εν λόγω Ταμείου, αναμένεται να γίνει άμεσα, καθώς το μόνο που απομένει είναι η έγκριση της Κομισιόν ώστε να ενταχθεί στο καθεστώς του Προσωρινού Πλαισίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Οι πόροι του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιλέξιμες για δανειοδότηση, είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 de minimis.

Επισημαίνεται ότι τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023.

Η εγγυητική κάλυψη

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Ωστόσο, τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ’ όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες τράπεζες οι οποίες είναι οι εξής:

  • Τράπεζα Πειραιώς
  • Εθνική Τράπεζα
  • Eurobank
  • Τράπεζα Αττικής
  • ProCredit Bank

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται είτε στις συνεργαζόμενες τράπεζες είτε στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoepan@mou.gr

Το «μικρό εγγυοδοτικό»

Η ενεργοποίηση του «μικρού εγγυοδοτικού» αναμένεται σύντομα καθώς εκκρεμεί μόνο η έγκριση της Κομισιόν. Το συνολικό ύψος των δανείων που θα χορηγηθούν μέσω αυτού, υπολογίζονται στα 460 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 220 προέρχονται από την ΕΑΤ και τα υπόλοιπα από τις 11 συνεργαζόμενες τράπεζες.

Το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο, που αποτελεί επέκταση των δύο προηγούμενων κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, συστάθηκε με στόχο να ενισχύσει τη ρευστότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι ανάγκες των οποίων είναι ούτως ή άλλως αυξημένες, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία της αγοράς.

Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο 80% ενώ το ύψος του δανείου το οποίο θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί έως τις 31/12/2021, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να ανέλθει έως και τις 50.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω (όποιο είναι μικρότερο):

  • Των 50.000 ευρώ
  • Tου 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019
  • Το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.

Σημειώνεται ότι οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο μέσω της υποβολής σχεδίου ρευστότητας, ενώ τα δάνεια θα χορηγούνται από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν στο ταμείο.

 

Πηγή : euro2day.gr (από ρεπορτάζ του κ. Σταμάτη Ζησίμου)
By Published On: 3 Μαΐου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων-Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα : Έρχονται δάνεια € 1 δισ. με εγγύηση δημοσίου για μικρές εταιρείεςTags: , , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!