Η στρατηγική φιλοσοφία της CapaEpsilon OSP® αποτυπώνεται με τη συνέργεια τριών λειτουργικών κύκλων, αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί η δομικής σημασίας έννοια του business development.

Αρχικά τοποθετείται ο Πελάτης – Συνεργάτης (Stakeholder). Καταγράφεται το επιχειρησιακό και διαχειριστικό του profile, ιεραρχούνται οι ανάγκες του και εξατομικεύεται η μεθοδολογία προσέγγισης και έκδοσης των παραδοτέων του. Παράλληλα έρχονται να σταθούν υπέρ του όλες οι task – forces που συντονίζονται από τη CapaEpsilon OSP® (φορείς του στενού ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, επιμελητήρια, κλαδικές και άλλες επιχειρηματικές ενώσεις). Ακολουθούν οι πιστοποιημένοι συνεργάτες της CapaEpsilon OSP® καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων επιχειρησιακών και επιχειρηματικών απαιτήσεων : νομικοί σύμβουλοι, εργατολόγοι, εξειδικευμένοι τεχνικοί ηλεκτρονικών δικτύων, ειδικοί σύμβουλοι επενδυτικών σχεδίων, πιστοποιημένοι λογιστές, φοροτεχνικοί και εκτιμητές, ειδικοί τραπεζικής συμβουλευτικής, εξειδικευμένα στελέχη στην πράσινη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. Η επιστημονική αυτή ομάδα παράγει το έργο της, με γνώμονα το τετράγωνο ΓΝΩΣΗ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΥΕΛΙΞΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Η συνδυασμένη δράση των task – forces, του προσωπικού και των πιστοποιημένων συνεργατών της CapaEpsilon OSP® διαμορφώνει το τελικό της Επιχειρησιακό αποτύπωμα :

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ + ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ + ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ + ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Η υλοποίηση αυτού του τετράγωνου, αυτό αποτελεί την ενσάρκωση του οράματος της CapaEpsilon OSP®: Επιχειρηματικότητα με αξίες, εμποτισμένη από καινοτομία, θελκτική σε αλλαγές, έτοιμη να παράξει πλούτο με βιώσιμη ταυτότητα.