Το ΙΟΒΕ εκδίδει τέσσερις φορές το χρόνο την «Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία». Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα.

Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας, με έμφαση στα τεκταινόμενα σε οικονομικό επίπεδο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αναλύεται το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βάσει των σχετικών δεικτών της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία στην Ελλάδα πραγματοποιεί το ΙΟΒΕ. Αξιολογούνται η ασκούμενη οικονομική πολιτική και η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και o βαθμός προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται καταρχάς οι πρόσφατες τάσεις των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την εξέλιξή τους. Παραθέτονται οι πρόσφατες εξελίξεις στη δραστηριότητα των κύριων τομέων της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, κατασκευές, υπηρεσίες) και των βασικών κλάδων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Αποδελτιώνεται η πορεία των εξαγωγών αγαθών. Καταγράφονται οι τάσεις στην απασχόληση και στον πληθωρισμό και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται μια μελέτη ή ανάλυση του ΙΟΒΕ για ένα επίκαιρο θέμα.
Των τριών ενοτήτων που αποτελούν το σώμα της Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία προηγείται πάντα μια συνοπτική επισκόπησή τους.

Η «Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία» του ΙΟΒΕ θεωρείται από την ελληνική και διεθνή κοινότητα ως μια από τις εγκυρότερες εκδόσεις για την ελληνική οικονομία. Γίνεται συχνά αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, καθώς η έκδοσή της λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς από δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και πολιτικούς.

Δείτε :

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Share This Story, Choose Your Platform!