Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού όσα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης. Βασική προϋπόθεση είναι η παραμονή τους στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις για τον ευνοϊκό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα κατοίκων του εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά:

  • δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
  • μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,
  • παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και
  • δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

Πρώτο έτος εφαρμογής – Μεταβατικές διατάξεις

Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 30/9/2021.

Η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 30ή Νοεμβρίου 2021, με την οποία τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30/9/2021 γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών εντός του φορολογικού έτους 2020 μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα έτη 2015 έως και 2019.

Για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον έχουν αναλάβει τη μισθωτή εργασία ή έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν από τις 4/12/2020, η σύμβαση εργασίας δεν απαιτείται να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

Για τα φυσικά πρόσωπα, ακόμη και αν ανέλαβαν εργασία το φορολογικό έτος 2020, η υπαγωγή τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης θα ξεκινήσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2021 και εφεξής, και στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται θα πρέπει να δηλώνεται η πρόθεση του προσώπου για παραμονή στην Ελλάδα για μια διετία, αρχής γενομένης από την 1/1/2021.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από τα πρωτότυπα σχετικά δικαιολογητικά κατά τον χρόνο υποβολής της, εφόσον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει με τον προβλεπόμενο τρόπο, και κατά τα διεθνή νόμιμα, λόγω του ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, προς συμπλήρωση του φακέλου του, σε εύλογο χρόνο και το αργότερο μέχρι και την 22α Νοεμβρίου του 2021.

Πηγή : imerisia.gr (από ρεπορτάζ της κ. Σίσσυ Σταυροπιερράκου)
By Published On: 27 Απριλίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα : Πως θα φορολογηθούν οι ενδιαφερόμενοιTags: , ,

Share This Story, Choose Your Platform!