Ενεργοποιούνται φέτος για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα -μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις– να καταγράψει την μέχρι τώρα ανταπόκριση των φορολογουμένων στις στοχευμένες εκπτώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν για συγκεκριμένους λόγους. Η καταγραφή της ανταπόκρισης θα γίνει μέσα από το καινούργιο έντυπο Ε1. Σε αυτό θα εμφανιστούν για πρώτη φορά νέοι κωδικοί οι οποίοι θα υλοποιήσουν πολιτικές που υιοθετήθηκαν από πριν το ξέσπασμα της πανδημίας χωρίς όμως προς το παρόν να υπάρχει εικόνα για την απήχησή τους. Ποιες είναι αυτές οι εκπτώσεις;

  • Η έκπτωση φόρου για τις δαπάνες που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Οι δαπάνες αυτές μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.
  • Η νέα έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους» (angel investors). Ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά
  • Οι δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης εκπίπτουν οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
  • Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Αν το εισόδημα υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
  • Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών».
  • Φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης» (σ.σ φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος).
Πηγή : moneyreview.gr
By Published On: 25 Μαΐου, 2021Categories: Ενημέρωση, ΦΠΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέο έντυπο Ε1 : Πρεμιέρα για έξι φορολογικές ελαφρύνσειςTags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!