Νέο πακέτο μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που θίγονται από τη συνέπειες της κορωνο-κρίσης προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση.

Mεταξύ αυτών ξεχωρίζει η παράταση του μηχανισμού “Συν-Εργασία” έως τις 28 Φεβρουαρίου αλλά και οι αποζημιώσεις στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και τους ναυτεργάτες για το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020. Παράλληλα, προβλέπεται νέα παράταση στη λήψη της κυβερνητικής απόφασης για το νέο κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα, η σχετική απόφαση θα ληφθεί τον Ιούλιο του 2021 και όχι το Μάρτιο του 2021.

Πιο αναλυτικά, οι βασικότερες ασφαλιστικές -εργασιακές διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου είναι οι εξής :

Νέα παράταση στη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού

Στη σχετική διάταξη αναφέρεται πως ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία  κατά το έτος 2021 ορίζεται ως εξής:

– Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.

– Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2021.

– Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2021.

– Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2021.

– Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021.

-Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021.

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Το νομοσχέδιο προβλέπει τις ακόλουθες νέες παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που θίγονται από την κορονο-κρίση και συγκεκριμένα :

·Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28η  Φεβρουαρίου 2021.

Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 28.2.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Oι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την παραπάνω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (σ.σ. 6500 ευρώ μικτά/μήνα). Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενων επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων.

Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021.

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 28.2.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό 100%  από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

· Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020.

Τα πρόσωπα αυτά  είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534,00  ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

-Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι δικαιούχοι  υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

–  Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων που τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, artandcultureprofessionals.services.gov.gr , στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2020.    

· Επιπρόσθετα μέτρα για την στήριξη της ναυτικής εργασίας

Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, των:

–  πλοίων κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται

– φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού ή εντός Μεσογείου, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται.

Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί για το χρονικό διάστημα του μηνός Νοεμβρίου 2020 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των:

– 800 ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τον μήνα Νοέμβριο 2020,

Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

Οι παραπάνω ναυτικοί υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την ασφαλιστική τους ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.

Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 καταβάλλεται μειωμένο αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη – εφοπλιστή, λαμβανομένου υπόψη για τον υπολογισμό του του χρόνου διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, από 1ης.5.2020 μέχρι 31.12.2020. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλεται από το κράτος.

Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2020, για τους ναυτικούς που απασχολήθηκαν σε υπό ελληνική σημαία πλοία ή πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, αρκεί η συμπλήρωση 50 ημερών θαλάσσιας υπηρεσίας επί αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί το παραπάνω έτος, για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας ναυτικών, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών κατόπιν αιτήσεως έως την 31η Ιανουαρίου 2021 στο Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιώς ή στα κατά τόπους παραρτήματά του.

Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το Π.Δ. 894/1981 (Α’ 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31η Μαΐου 2020 παρατείνεται μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

Ο εργοδότης που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6  μηνών και χρηματική ποινή οριζόμενη σε 660 ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 14  ευρώ.

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε πληγείσες περιοχές

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου από τις 31.10.2020 και πάντως όχι πέραν των 3  μηνών.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Ως βάση υπολογισμού για τον μήνα Νοέμβριο 2020 ορίζεται το ποσό των 800 ευρώ, ενώ για τους μήνες Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 534 ευρώ, ανά μήνα. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού και αναλογία δώρου Χριστουγέννων.

Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, υποβάλλονται από τον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 31.10.2020 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 3 μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους 534,00€ ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού των 534 ευρώ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή  ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους της παρ. 4, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 31η Οκτωβρίου 2020.

Παρατάσεις σε ασφαλιστική ικανότητα

Το νομοσχέδιο προβλέπει δύο μέτρα σε σχέση με την ασφαλιστική ικανότητα. Συγκεκριμένα, δίδεται παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών.  Στα έμμεσα μέλη, που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2021.

Προβλέπεται, επίσης, παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ

Αναφέρεται πως παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον τ. Ο.Γ.Α., που τυχόν βαρύνονται με χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε 5 μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων. Η ασφαλιστική ικανότητα των υπαγόμενων στην εν λόγω ρύθμιση  παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα”.

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

Παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε περίπτωση επανένταξης, σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, πληγέντων από την πανδημία, οι οποίοι την απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου έως και Οκτωβρίου 2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και της δυνατότητας επανακαθορισμού του ανωτέρω χρονικού διαστήματος απώλειας της ρύθμισης για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

Αλλαγές  στις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020 και μόνο, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο. Θεσπίζεται ποινή (φυλάκισης και χρηματική), για τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο εργοδότης αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Αλλαγές στον συνδικαλισμό

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών. Συγκεκριμένα, στη σχετική διάταξη αναφέρεται πως  κατ’ εξαίρεση και έως την 31η Μαρτίου 2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Πηγή : eisodima.gr
By Published On: 18 Δεκεμβρίου, 2020Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέο νομοσχέδιο με πακέτο μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεωνTags: , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!