Οι επόμενες επτά ημέρες / 29 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ

29 Μαρτίου Ετήσιες δηλώσεις Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2020 ΑΑΔΕ
29 Μαρτίου Ετήσιες δηλώσεις Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Ετήσιες δηλώσεις
 • Υποβολή δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος
 • Υποβολή δήλωσης προσδιορισμού εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975
ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Ετήσιες δηλώσεις Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2021

ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Λοιποί φόροι και τέλη Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Λοιποί φόροι και τέλη ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 • Απόδοση φόρου διαμονής
 • Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων,
 • Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ,
 • Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 
 • Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης
 • Υποβολή εντύπου εφαρμογής για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα
ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Λοιποί φόροι και τέλη Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου) ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου ΦΠΑ Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Δηλώσεις Covid
 • Υποβολή δηλώσεων από εκμισθώτριες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί (δηλώσεις Covid), για τον μήνα Ιανουάριο 2021
 • Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα δεν καταβάλλεται ή καταβάλλεται μειωμένο για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (δηλώσεις Covid)
ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Πληροφοριακά στοιχεία Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Φεβρουαρίου ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Έκτακτες δηλώσεις Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. για δαπάνες που διενεργήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το έτος 2020 ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Έκτακτες δηλώσεις
 • Αναβάθμιση των firmware ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου
 • Απόσυρση από τη χρήση και δήλωση παύσης μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1135/2005 ή ΠΟΛ.1234/2002

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Έκτακτες δηλώσεις Υποβολή αίτησης για μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 30.06 του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Έκτακτες δηλώσεις Υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. λόγω είσπραξης επιδοτήσεων πάνω από 5.000€ κατά τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου My Data Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από τον λήπτη, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμoί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον εκδότη ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Πληροφοριακά στοιχεία
 • Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης
 • Υποβολή αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή (βάσει του άρθ. 5Α και 5Β του Κ.Φ.Ε.)
Οικεία ΔΟΥ
31 Μαρτίου Διοικητικές διαδικασίες Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
31 Μαρτίου Διοικητικές διαδικασίες Δήλωση διακριτικών τίτλων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων Business Portal
31 Μαρτίου Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Μισθωτών Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Φεβρουαρίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου και από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου ΕΦΚΑ
31 Μαρτίου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις) ΑΡΤΕΜΙΣ
31 Μαρτίου Λοιποί φόροι και τέλη Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα ΕΔΟΕΑΠ
31 Μαρτίου Λοιπές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Φεβρουαρίου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
31 Μαρτίου Δηλώσεις Covid Υποβολή αίτησης/δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Α’ Φάση) μηνός Μαρτίου 2021 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
31 Μαρτίου Λοιπές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή αίτησης 2ης φάσης χρηματοδότησης μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» metaforikoisodymano.gr
31 Μαρτίου Λοιπές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή από τους μικρούς οινοπαραγωγούς (άρθ. 71 ν. 2960/2001) αίτησης – δήλωσης για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών σχετικών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων κρασιού Οικείο Τελωνείο
31 Μαρτίου Λοιποί φόροι και τέλη Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα ΑΑΔΕ
31 Μαρτίου Λοιπές πληροφοριακές δηλώσεις
 • Υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 και ετήσιων του έτους 2020 (χρήση 2019)
 • Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθ. 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020)
ΠΟθΕΝ
31 Μαρτίου Ειδικές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού και νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ο.Ε.Ε. ΟΕΕ
31 Μαρτίου Λοιπές πληροφοριακές δηλώσεις Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Φεβρουαρίου Euro Stat
1 Απριλίου My-Data Έναρξη υποχρεωτικής διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμού εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 1.4.2021 και μετά ΑΑΔΕ
1 Απριλίου Δηλώσεις Covid Υποβολή δηλώσεων από εκμισθώτριες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί (δηλώσεις Covid), για τον μήνα Ιανουάριο 2021 ΑΑΔΕ
3 Απριλίου Δηλώσεις Covid Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Μάρτιο 2021 (Β’ φάση) ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΓΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ή ΓΕΓΟΝΟΣ

29 Μαρτίου Υπάτιος, Υπατία Παγκόσμια Ημέρα Αντιγράφων Ασφαλείας
30 Μαρτίου
31 Μαρτίου
1 Απριλίου
2 Απριλίου Τίτος Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
3 Απριλίου
4 Απριλίου Ιλλύριος, Ιλλυρία Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

27 έως 29 Μαρτίου Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo, British Council, Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων Athens Science Festival – Η εποχή των ηρώων Web Infos
29 Μαρτίου Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας : τέσσερα χρόνια λειτουργίας Web Infos

Ώρες διεξαγωγής : 16:00-19:00

30 Μαρτίου Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας Ευκαιρίες Ελληνο-Βρετανικής συνεργασίας στη θαλάσσια αιολική ενέργεια Web Infos

Ώρες διεξαγωγής : 15:00-16:30

30 Μαρτίου Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Sciences (HAALSE) ESG in the time of COVID-19 Web Infos

Ώρες διεξαγωγής : 18:30-20:00

30 Μαρτίου ΙΟΒΕ e-Συζήτηση “Το Λιανικό Εμπόριο μέσα στην πανδημία και οι προοπτικές του” Web Infos

Ώρες διεξαγωγής : 17:00-18:30

31 Μαρτίου ΣΕΒ Ψηφιακό Εργαστήριο «Ο σχεδιασμός του ΥΠΕΝ για το νέο πλαίσιο χωροθέτησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων ΑΠΕ» Web Infos

Ώρα έναρξης : 11:00

31 Μαρτίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή NFODAY 2021- Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για τα Προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Web Infos

Ώρα έναρξης : 10:00

1 Απριλίου ethosEVENTS, banks.com.gr, περιοδικό ΧΡΗΜΑ Digital Banking Forum 2021 Web Infos
2 Απριλίου Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Το Ε.Κ.Π.Α. συζητάει για τη σεξουαλική παρενόχληση Web Infos

Ώρα έναρξης : 18:00