Η βασικοί κλάδοι που εξυπηρετεί η Capa Epsilon OSP®  είναι η βιοτεχνική – βιομηχανική παραγωγή,  ο χώρος των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Οι τεχνικές προϋποθέσεις ανά κλάδο, με στόχο τη λειτουργική συνεισφορά της Capa Epsilon OSP®  διαμορφώνουν τα εξής πλαίσια, κατά περίπτωση :

Βιομηχανία και βιοτεχνία

Μη Κερδοσκοπικές Οντότητες

Παροχή υπηρεσιών

 

Βιομηχανία

Η προσέγγισή μας έναντι του βιομηχανικού κλάδου βασίζεται στη μελέτη της ακολουθούμενης κοστολογικής μεθοδολογίας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι η έγκυρη και αποτελεσματική καταγραφή των δαπανών τους. Ειδικότερα στις μέρες μας, η διαχείριση του σταθερού κόστους έχει γίνει υψίστης σημασίας πρόβλημα για τις εταιρείες στο βιομηχανικό κλάδο. Ο αντικειμενικός σκοπός μας είναι η προσέγγιση του «sticky cost», που αποτελεί μία από τις σύγχρονες ακαδημαϊκές προσεγγίσεις για το διαχωρισμό του σταθερού κόστους από το μεταβλητό. Υπό το πρίσμα αυτό εξετάζουμε το φαινόμενο του stickiness του κόστους, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του συνολικού κόστους, δηλαδή αν το κόστος αυτό μεταβάλλεται αναλογικά με τις αλλαγές στο επίπεδο των πωλήσεων ή αν ακολουθεί ασύμμετρη συμπεριφορά (stickiness). Σε δεύτερο επίπεδο, δίνουμε εξαιρετική σημασία σε σειρά αριθμοδεικτών με αιχμή τον ταμειακό κύκλο (συνδυασμός πιστωτικής πολιτικής, εμπορικής πολιτικής και διαχείρισης αποθεμάτων ).  Η τελική εικόνα διαμορφώνεται από τακτικής ροής εξατομικευμένα Business Report Analysis, τα οποία ταυτόχρονα ενοποιούν το  τρίγωνο Απολογισμός / Short-term Forecasting / Mid-term Forecasting.

Μη Κερδοσκοπικές Οντότητες

Ο πέμπτος πλέον τομέας της οικονομίας [μετά τον πρωτογενή (πρώτες ύλες και γεωργία), το δευτερογενή (βιομηχανία – μεταποίηση), τον τριτογενή (υπηρεσίες) και τον τεταρτογενή (τεχνολογίες – καινοτομία)], είναι ίσως το πλέον δυναμικό και αναπτυσσόμενο τμήμα στο οικονομικό οικοδόμημα, κατέχοντας επιπλέον τα ιδιαίτερα προνόμια της άμεσης κοινωνικής προβολής και σχετικά εύκολης καταξίωσης, σε σχέση με το αναλωθέν ανθρώπινο κεφάλαιο που απαιτείται.  Η επιχειρησιακή μας προσέγγιση δεν διαφέρει από αυτή μιας εμπορικής εταιρείας, καθώς αποδίδουμε τεράστια σημασία στην επιβίωση και ανάπτυξη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος υφίσταται και λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του οράματος που εξυπηρετεί. Συνεπώς, διαχειριζόμαστε τη νομική αυτή οντότητα, επικουρώντας τόσο το private fund raising, όσο και την αναζήτηση και επεξεργασία χρηματοδοτούμενων δράσεων και προγραμμάτων. Στο  χαρτοφυλάκιο μας, έχει συγκεντρωθεί διαχείριση τέτοιων πόρων, αξίας άνω των €  10 εκατομμυρίων.

Παροχή υπηρεσιών

Όπως και στο βιομηχανικό κλάδο, το κέντρο βάρους μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών βρίσκεται στην ανάλωση του κόστους της. Με τη βοήθεια εξαιρετικά πολύπλοκων, αλλά και τελευταίας γενιάς εργαλείων, τα οποία συνδυάζουν KPI’s του HR με αμιγώς λογιστικές και χρηματοοικονομικές πρακτικές και μεθοδολογίες, αποτιμούμε την ανθρωποώρα σε εξαιρετική λεπτομέρεια. Παράλληλα, ενεργοποιούμε μεθόδους  έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, κρατώντας την εργαλειοθήκη των πελατών μας ενημερωμένη και ανανεωμένη.

Και στους τρεις κλάδους, αναπτύσσουμε παράλληλα με τη χρηματοοικονομική πληροφορία, τρόπους ποσοτικοποίησης ποιοτικών μεγεθών, τα οποία αποτυπώνουν τόσο την εταιρική υπευθυνότητα, όσο την κοινωνική ευαισθησία και φερεγγυότητα του κάθε stakeholder με τον οποίο συνεργαζόμαστε.