Η Capa Epsilon OSP® βρίσκεται δίπλα σε κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως του μεγέθους της.

Με κόστος απλού γραφείου, σας προφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με εργαλεία τελευταίας γενιάς, αγκαλιάζοντας ολόκληρο το λειτουργικό φάσμα κάθε επιχείρησης. Τα προϊόντα μας προσφέρονται είτε μεμονωμένα (ad hoc projects) ή σε συνδυασμένη μορφή με άλλες υπηρεσίες.

Προσφέρουμε συνολικά τρείς κύκλους προϊόντων :

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 • Real Estate
 • Προϋπολογισμός, διοικητική λογιστική και MIS
 • Έκδοση custom αναφορών
 • Assets valuation και due diligence reports
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και συντήρηση ειδικών εργαλείων (SPV & Hedging, συγχωνεύσεις-μετατροπές-απορροφήσεις-ενάρξεις  εταιρειών, franchising, agreements, stock-options, επισφάλειες)
 • Φορολογική και χρηματοοικονομική συμβουλευτική

Supporting Operating Services

 • Αρχιτεκτονική, συντήρηση και ασφάλεια ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων
 • Έλεγχος εφοδιαστικής αλυσίδας και προμηθειών
 • Υπηρεσίες Ανθρωπίνων Πόρων
 • Project Management
 • Διοργάνωση σεμιναρίων και εταιρικών εκδηλώσεων
 • Προβολή και διαφήμιση
 • Business interior design

Business Ethics

 • ESG Finace policies & procedures
 • Σύνταξη Απολογισμού Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
 • Επιμέτρηση δεικτών βιωσιμότητας
 • Διάγνωση και Διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Networking