Οι υποβολές των τακτικών φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων κλπ) διενεργούνται από συνεργάτη μας, 1st Class Chartered Accountant, με Άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η παρουσία μας αποτελεί επιλογή του πελάτη μας, αναφορικά με τη συχνότητα και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Την παρακολούθηση του ταμειακού προγραμματισμού της επιχείρησης, συνδράμει το Έντυπο Απόδοσης Φόρων και Τελών Περιόδου, που παραλαμβάνει ο πελάτης μας την 12η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Εφόσον δε το επιθυμεί, μπορεί να λάβει ένα πληρέστερο πρόγραμμα ταμειακών ροών με προβολή έως και 12 μηνών στο μέλλον. Κάθε είδους έλεγχος (τακτικός, αναμενόμενος ή έκτακτος), διεκπεραιώνεται από ειδική ομάδα της  Capa Epsilon OSP®, είτε αυτός προέρχεται από το στενό ή ευρύτερο Ελληνικό Δημόσιο (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Ασφαλιστικές Αρχές, Τελωνειακές Αρχές, Γενική Γραμματεία Εμπορίου κλπ), είτε σχετίζεται με ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ή εκτιμητών, ενδιάμεσους φορείς πιστοποίησης, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κλπ).

Ολόκληρο το πλαίσιο των εργασιών και υποχρεώσεων που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις αμοιβές της διοίκησης, εκτελείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Ανθρωπίνων Πόρων της Capa Epsilon OSP®. Τουλάχιστον τέσσερα εξαιρετικά εξειδικευμένα στελέχη μας, επιφορτίζονται με την τήρηση και την υποβολή στις σχετικές πλατφόρμες όλων των στοιχείων που σας αφορούν. Στην υπηρεσία του πελάτη μας, βρίσκονται ανά πάσα στιγμή (καθεστώς 24/7), πέραν της Διεύθυνσης Οικονομικών Ανθρωπίνων, δύο Ειδικοί Νομικοί Παραστάτες – Εργατολόγοι, ώστε να επιληφθούν των σχετικών πτυχών κάθε υπόθεσης.

Επίσης, η Capa Epsilon OSP® :

  • Ενημερώνει άμεσα τους πελάτες της για κάθε εξέλιξη ή / και μεταβολή του νομικού, κανονιστικού ή άλλου πλαισίου
  • Εφοδιάζει την επιχείρηση με ειδικό εγχειρίδιο τήρησης ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δεδομένων μισθοδοσίας και των φακέλων των εργαζομένων.
  • Ελέγχει μέσω αυτοψίας, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το σύνολο των τηρουμένων διαδικασιών, έτσι όπως αυτές εφαρμόζονται στην έδρα και τα τυχόν υποκαταστήματα της επιχείρησης