Η Capa Epsilon OSP® προσφέροντας υπηρεσίες τήρησης και επίβλεψης φορολογικών και λογιστικών εργασιών και υποχρεώσεων, αγκαλιάζει πλήρως και σε κάθε ξεχωριστή του λεπτομέρεια το λειτουργικό φάσμα κάθε οικονομικής διεύθυνσης, οποιουδήποτε κλάδου δραστηριοποίησης.

Αρχίζοντας από την καταχώρηση στα λογιστικά αρχεία ενός απλού στοιχείου, φθάνουμε σε επιλεκτική και εξαιρετικά εξατομικευμένη πληροφόρηση, αμιγώς χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Σε τακτική βάση, ο πελάτης λαμβάνει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, αναφορές ροής, σχεδιασμένες ουσιαστικά από τον ίδιο, εμπλουτισμένες, τόσο με τα κατάλληλα ιστορικά – συγκριτικά στοιχεία, όσο και με μελλοντικές προβολές. Φυσικά, και εφόσον αυτό μας ζητηθεί δεν αρκούμαστε σε λογιστικές παρουσιάσεις. Μπορούμε να επεκταθούμε σε εμπορικά ή διοικητικά δεδομένα, όπως και σε ειδικές ασκήσεις με αναφορά την παραγωγή.

Ο πελάτης μας ενημερώνεται με αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεών του, ενώ σε περιοδικότητα της επιλογής του (μήνας, δίμηνο ή τρίμηνο) του παραδίδεται μια Business Report Analysis (BRA) η οποία συνθέτει λογιστικά και εμπορικά στοιχεία.

Η αναλύσεις μας, δεν εμπεριέχουν μόνον τα συνήθη χρηματοοικονομικά εργαλεία (αριθμοδείκτες, scoring, προβολές κλπ), αλλά εμπλουτίζονται από μια σειρά ιδιαίτερων δεικτών, οι οποίοι εκπονούνται ειδικά για την κάθε επιχείρηση (custom ratio analysis). Ωστόσο, αν και εξατομικευμένοι, οι δείκτες αυτοί έχουν την ικανότητα να παράξουν εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα, ως προς την κλαδική εικόνα της εταιρείας.

Οι επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε έτους τέλος, σχεδιάζονται με προδιαγραφές οντότητας μεγάλου μεγέθους (τύπου Β1,Β2,Β3 και Β4 κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα),εμπεριέχουν επιπλέον μη χρηματοοικονομικά στοιχεία (περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εργασιακές σχέσεις, εταιρική διακυβέρνηση, παραγόμενες ποιοτικές προστιθέμενες αξίες) και συνδεόνται από μια πλήρη Χρηματοοικονομική – Εμπορική Έκθεση πεπραγμένων για την εξεταζόμενη Χρήση.