Οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Αειφόρου Βιωσιμότητας είναι ικανές να δημιουργήσουν θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ταυτόχρονα αποκτούν σοβαρό προβάδισμα στη διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης. Η Capa Epsilon OSP®, πρωτοστατεί στη διαδικασία εντοπισμού ευκαιριών επένδυσης που συνδέονται άμεσα με τους στόχους αυτούς, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, που θα είναι οι πρωτοπόροι ανάπτυξης του αύριο.

Οι Αρχές και το συνολικό εφαρμοστικό πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε συνδυασμό με τους 17 Στόχους Για Τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την 25η Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη, τιθέμενοι σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016, οριοθετούν και δεσμεύουν πλέον όλους τους stakeholders – εταιρείες, καταναλωτές, χρηματοδότες, κυβερνήσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς – στην υλοποίηση ενός εξαιρετικά συγκεκριμένου Οδικού Χάρτη, με μετρήσιμους στόχους, λεπτομερείς δείκτες και σαφή στόχευση.

Μετά δε, την εφαρμογή του ν.4403/2016 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών από πλευράς των επιχειρήσεων, αλλά και ενόψει της ενεργοποίησης των Αρχών της Υπεύθυνης Τραπεζικής το σύνολο πλέον των καναλιών χρηματοδότησης θα φιλτράρεται από τις επιδόσεις κάθε εταιρείας στο πεδίο της Υπευθυνότητας και της Αειφορίας.

Η Capa Epsilon OSP®, μέλος η ίδια του Ελληνικού Δικτύου Για Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, διατηρεί μια ολοκληρωμένη παλέτα πολιτικών, διαδικασιών και εργαλείων, ώστε η δική σας επιχείρηση να επιβιβαστεί στο μέλλον, έγκαιρα.