Αμιγώς διοίκηση και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Εξυπηρέτηση όλων των αναγκών της διοικητικής μέριμνας που αφορά το προσωπικό.

Ειδικότερα :

Αναζήτηση και εύρεση προσωπικού κάθε γνωστικού επιπέδου

  • Αναζήτηση βάση της επικαιροποιημένης CapaEpsilon HR Data Base
  • Αναζήτηση βάση εργαλείων μαζικής προσέλκυσης (job boards, social media, εξειδικευμένα websites)
  • Shorting με την ταυτόχρονη χρήση επιμέτρησης τυπικών, οργανωτικών-διαχειριστικών δεξιοτήτων και ειδικών ψυχομετρικών δεικτών
  • Επιβεβαίωση συστάσεων
  • Δοκιμαστική περίοδος εργασίας στην εταιρεία μας

Συμβουλευτική καριέρας

  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση των στελεχών της επιχείρισης
  • Εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Επανατοποθέτησης Εργαζομένων κάθε είδους (είτε ακούσιας είτε εκούσιας αποχώρησης)

Εξατομικευμένη συμβουλευτική Ανθρωπίνων Πόρων

  • Μελέτες Επανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διεργασιών (BPR – Business Process Re-engineering)
  • Εκπόνηση Καίριων Δεικτών Απόδοσης (KPI’s – Key Success Indicators)
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης προσωπικού