Δομές της Τεχνολογία της Πληροφορίας (ICT – Information and Communications Technology) δηλαδή η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού και υλικού υπολογιστών. Ενσωμάτωση εσωτερικών – εξωτερικών πληροφοριών διαχείρισης μέσω εφαρμογής Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP – Enterprise Resource Planning). H Capa Epsilon OSP® έχει προνομιακή συνεργασία με τους βασικούς παίκτες παροχής αυτών των λύσεων όπως :

 • SAP Ελλάδος
 • Unisoft
 • Epsilon Software
 • Megasoft
 • SoftOne
 • Entersoft

Κατά συνέπειαν, για τις εφαρμογές όπως οι SAP Business One, Atlantis, SoftOne, Epsilon, Pylon, PrismaWin, η Capa Epsilon OSP® εξασφαλίζει στην επιχείρηση την επιτυχή σχεδίαση, υλοποίηση, αναβάθμιση, αλλά και χρήση τους

Επιπλέον :

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) – Εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας δεδομένων

Η Capa Epsilon OSP®  παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις. Αναλυτικά, το πλάνο παρέμβασής μας έχει ως εξής :

 • Process Mapping Documantation, δηλαδή ενδελεχής απεικόνιση του πλαισίου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων as-is
 • Gap Analysis με καταγραφή των αποκλίσεων ανάμεσα στο as-is Process Mapping Documantation και στο επιθυμητό (to-be) επίπεδο ασφάλειας – επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • Blueprint to-be Process Design, όπου εμπεριέχονται το σχέδιο μετάβασης σε περιβάλλον συμμόρφωσης, η ανάλυση και διαχείριση στοιχείων επικινδυνότητας και η εκτίμηση αντικτύπου
 • Τέλος, Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο προσωπικό

Επιπλέον, παρέχουμε Νομικές Υπηρεσίες επί του αντικειμένου, καθώς και κάλυψη θέσης Data Protection Officer (DPO).

Μεμονωμένες Υπηρεσίες Ασφάλειας on-the-spot

Η Capa Epsilon OSP®  παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας on-the-spot όπως :

 • Backup Services, μέσω της εφαρμογής, παραγωγής και διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας
 • Encryption Models, μέσω της εφαρμογής συστημάτων κρυπτογράφησης δεδομένων
 • Check Point & Directory Controlling Pack, με τον ολιστικό έλεγχο όλων των δομικών σημείων λειτουργείας ενός πληροφοριακού συστήματος και με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και προστασίας επ’ αυτού
 • Plumbing, δηλαδή ανίχνευση και αποτροπή διαρροών πληροφοριών.
 • Firewalls, με την εφαρμογή σχεδίων και εργαλείων αποτροπής ή και απόκρουσης κυβερνοεπιθέσεων
 • PenTests, δηλαδή, επί σκοπώ προσομοιώσεις επιθέσεων διείσδυσης κακόβουλων στοιχείων ή εντοπισμού σημείων ευπάθειας ή εκμετάλλευση τρωτών θέσεων, επί του πληροφοριακού συστήματος