Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε για την κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας” (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “‘Εκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων στο άρθρο 43-μέρος Ε Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του νομοσχεδίου αναφέρεται:

Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης της παρ.1 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 μετατίθεται εώς τις 30/10/2020.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 119 του ν.4548/2018 αναφέρεται ότι :

“Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.”

Με την τρέχουσα, υπό ψήφιση νομοθετική παρέμβαση, στο άρθρο 43, παράγραφος 3, ορίζεται πως :

” Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) μετατίθεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. “

Παρατηρήσεις *

  1. Στην Αιτιολογική Έκθεση (σελίδα 31), ως ημερομηνία αναφέρεται η 31η Οκτωβρίου 2020 ενώ στο Σχέδιο Νόμου (σελίδα 213) αναφέρεται η 30η Οκτωβρίου 2020. Αναμένεται διόρθωση.
  2. Εφόσον διασαφηνισθεί η καταληκτική ημερομηνία (30 ή 31 Οκτωβρίου), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα σχετικά πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, οφείλουν να αναρτηθούν στη μερίδα κάθε νομικού προσώπου στο Γ.Ε.Μη., εντός 20 ημερολογιακών ημερών. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης, αναμένεται να μεταφερθεί από την 30η Σεπτεμβρίου, στη 19η ή στην 20η Νοεμβρίου 2020.

*Οι παρατηρήσεις κατατίθενται εκ μέρους της εταιρείας Capa Epsilon spPCC και των νομίμων εκπροσώπων της

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!