Η Περιφέρεια Αττικής σε διαγωνισμό ύψους 210.000 ευρώ | marketingweek.gr

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού αιτήσεων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που προβλέπει την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσα από τη διάθεση ποσού ύψους 200 εκ. ευρώ,  και για την καλύτερη διαχείριση αυτών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), αναπροσαρμόζονται οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων ως ακολούθως:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis θα είναι, σύμφωνα με τις νέες ημερομηνίες, από τις 23/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 20/11/2020 και ώρα 15.00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Όπως είχαμε δημοσιεύσει ήδη από την 9η Οκτωβρίου, το πρόγραμμα καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 (με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης € 5.000,00 και μέγιστο € 50.000,00), αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020). Θα διατεθούν μέσω ειδικού προγράμματος € 200 εκατομμύρια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202,181,281,481,185,285,485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες (χρήση 2019) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ :

1) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,

2) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,

3) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών,

4) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,

5) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους,

6) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019.

Το κεφάλαιο κίνησης, με το οποίο θα ενισχυθούν όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021, μέσω της πραγματοποίησης των δαπανών-αγορών. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Όσοι επιλεγούν πρέπει : – να εξακολουθήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα τουλάχιστον έως τις 31/12/2021

– να μην μετεγκατασταθούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

– Κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  και αρχίζει από τις 12/10/2020 και ώρα 13.00 και λήγει 06/11/2020 και ώρα 15.00

Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα της Πρόσκλησης:

• του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί ένα δικηγορικό γραφείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας έτους 2019 (μέγιστη βαθμολογία 25),

• της κερδοφορίας έτους 2019 (μέγιστη βαθμολογία 15), και

• της επίπτωσης του COVID-19 στον κύκλο εργασιών [Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)] (μέγιστη βαθμολογία 60).

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση της Περιφέρειας, όπου περιγράφονται λεπτομερώς, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Αναλυτικά, η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.


Πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος), Τηλ.:+30 213 0166100 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση attica-covid@elanet.gr.


 

Share This Story, Choose Your Platform!