Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής».

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

Ειδικοί στόχοι της Δράσης είναι οι κατωτέρω:

 • Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Αποτελεσματική διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.
 • Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς: α/Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, β/Αγροδιατροφή και γ/Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.000.000€, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής  (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοίπου λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Επιπλέον στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκουν στους «Λοιπούς Φορείς».

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000€.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες  δραστηριότητες:

 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Προώθηση καινοτομίας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Στην πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.


Φάκελος Στοιχείων

 1. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» (σε μορφή .pdf)
 2. Ορισμός και υπόδειγμα δήλωσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (σε μορφή .doc)
 3. Έντυπο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (σε μορφή .docx)
 4. Φόρμα υποβολής ερωτήσεων (σε μορφή .docx)
 5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ένταξης (σε μορφή .doc)

 


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

 • την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δ/νση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας & Παραγωγής, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinergeiesattiki@gsrt.gr.

 

Share This Story, Choose Your Platform!