Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation) έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η ομοιόμορφη και αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών σε ένα περιβάλλον διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης και ελεύθερης ροής της πληροφορίας. Με την υιοθέτηση του Κανονισμού ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των πολιτών και διευρύνθηκε η προστασία τους, αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και θεσπίστηκαν υψηλά πρόστιμα για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι επιχειρήσεις έχουν επωμιστεί το κύριο βάρος της συμμόρφωσης, καθώς όλες, σε κάποιο βαθμό, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, επισκεπτών κ.λπ.). Στην πράξη, δεν υπάρχει επιχείρηση με δραστηριότητα στην ΕΕ, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, που να μην δεσμεύεται από τους σχετικούς κανόνες. Πέρα από την υποχρέωση συμμόρφωσης, η σωστή εφαρμογή των κανόνων του GDPR μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το 32% των καταναλωτών παγκοσμίως δίνει ουσιαστική σημασία στην προστασία των δεδομένων και για 9 στους 10 από αυτούς αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στις αγορές τους (Δ2, Δ3). Παράλληλα, επιταχύνει τη διείσδυση ψηφιακών εργαλείων, ενώ ενισχύει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ήδη από το 2018 τις επιχειρήσεις μέλη του, ώστε η μετάβασή τους στην GDPR εποχή να είναι ομαλή και επωφελής. Επιδιώξαμε όχι μόνο την καθοδήγηση με πρακτικές συμβουλές για τις απαιτήσεις του Κανονισμού, αλλά και την εμπέδωση μιας συνολικής αλλαγής νοοτροπίας συμμόρφωσης. Με σχετική εκδήλωση, Special Report και ειδική μελέτη ο GDPR παρουσιάστηκε όχι απλά σαν ένα κανονιστικό βάρος, αλλά ως μια ευκαιρία αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου και εργαλείου μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

(από την εισαγωγή της έκδοσης του Σ.Ε.Β. “ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” – τεύχος 56, 27 Ιουλίου 2020 – Δείτε ολόκληρη τη μελέτη και τις προτάσεις του φορέα, εδώ)

Share This Story, Choose Your Platform!