Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης συστήνει η κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 32 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και το εντασσόμενο σε αυτόν Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery and Resilience Facility).

Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» προβλέπει τη σύσταση στο υπουργείο Οικονομικών, Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θα είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον υπουργό Οικονομικών.

Η εν λόγω υπηρεσία θα έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης πού θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Πηγή : dimosio.gr

Share This Story, Choose Your Platform!