Το θέμα

Μπορείτε να αξιολογήσετε αντικειμενικά την απόδοση της εταιρείας σας, είτε σε επίπεδο διευθύνσεων (καθέτως), είτε σε επίπεδο απόδοσης (οριζοντίως) είτε συνδυαστικά. Μέσα σε 48 ώρες, η επιχείρηση σας υποβάλλεται σε ειδικά tests, με σκοπό τον όσο το δυνατό ακριβέστερο προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητάς της, της επιχειρησιακής λειτουργικότητάς της και της εμπορικής προοπτικής της .

Τo blueprint  

Εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, χρηματοοικονομικοί δείκτες εφαρμοσμένης διοικητικής λογιστικής και μικροοικονομικής και ειδικά ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, συνδυάζονται ευθυγραμμισμένα και ιχνογραφούν με ακρίβεια το μέλλον.

Share This Story, Choose Your Platform!