Την επαναφορά από τον Νοέμβριο του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις επαναφέρει με τροπολογία του το υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία περιλαμβάνει το «πάγωμα» επιταγών για 75 ημέρες για όσους πλήττονται από την πανδημία, για την περίοδο από 6 Νοεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου.

Στο πακέτο μέτρων της τροπολογίας περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μειώσεις ενοικίων για ναυτικούς και φοιτητές αλλά και η στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων για την απώλεια των μισθωμάτων, όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας.

Ειδικότερα, με την υπό ψήφιση τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1. α. Περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους, αντί από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 που ισχύει σήμερα, το μέτρο προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος, αναφορικά με: Ι) μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και ΙΙ) μισθώσεις κύριας κατοικίας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020), αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της Περιφερειακής Ενότητας ως εξής:

– για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους σε:

 • μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την αναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση. και τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους,
 • συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους σε:
  • μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε Περιφερειακή Ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους,
  • συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικούς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

  Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτήριων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

  γ. Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους. (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

  δ. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής

  -για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», κατά τα ως άνω οριζόμενα, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

  -από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

  ε. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας με πρόβλεψη:

  – Για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους, της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος, ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικούς οριζόμενα, σε αναστολή, ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε με πρόβλεψη εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή),

  – Από τον μήνα Νοέμβριο τρέχοντος έτους και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικούς οριζόμενα, σε αναστολή ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης.

  2. Συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω απώλειας μισθωμάτων τους κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, με την προσθήκη πρόβλεψης για την καταβολή σε λογαριασμό τους, του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων τους, εφόσον από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, αντί του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές τους προς τη φορολογική αρχή (μείωση σε ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων πριν την ως άνω μείωση). Παρέχεται εξουσιοδότηση για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή των ανωτέρω.

  3. α. Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

  Προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις, οι Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και τα είδη των αξιογράφων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω.

  Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής με υ.α. και άλλων αξιογράφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση.

  β. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αξιόγραφα οφειλόμενα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η Νοεμβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

  γ. Παρατείνονται μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ, που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ. / τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η. 11.2020 και την 31η. 12.2020 για τους κομιστές των οριζόμενων αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση διάταξης δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

  Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ρυθμίσεων ή και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

  δ. Χορηγείται εκ νέου παράταση έως την 30η Απριλίου 2021 του ευεργετήματος της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

  ε. Παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία εξόφλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα αξιογράφων, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020.

  4. Προβλέπεται ότι τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Επίσης δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  5. Τροποποιείται η προθεσμία καταβολής δόσεων οφειλών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα:
  α. Μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) δόσεις, πληρωτέες κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021, οι έξι (6) δόσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π καθώς και οι υπολειπόμενες δέκα επτά (17) δόσεις, για οφειλές επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις οριζόμενες Υπουργικές αποφάσεις. Στις σαράντα έξι (46) νέες δόσεις κατανέμονται τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμων δόσεων.

  β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της τρέχουσας δόσης ανάλογα, μετά το πέρας της ρύθμισης και καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την τελευταία δόση μήνα, σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών  παιγνίων, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, σε τοπικό ή γενικό επίπεδο.

  6. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να χορηγεί παράταση στις προθεσμίες τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, που έχουν ρυθμισθεί νομοθετικά, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.)

  7. Παρατείνεται έως και την 30ή Απριλίου 2021 (ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020) ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%), από 24% που ίσχυε, στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη), όπως αυτά έχουν προστεθεί στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.

  8. Δύναται να συμμετέχουν, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στις αρμόδιες επιτροπές που συνιστώνται κατά περίπτωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη, για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από θεομηνίες.

  9. Τροποποιείται – συμπληρώνεται το άρθρο 25 του ν.4549/2θ18 αναφορικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (claw-back) της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας. Ειδικώς για τα έτη 2020-2022 προβλέπονται συγκεκριμένα όρια των προαναφερόμενων δαπανών του ΕΟΠΥΥ, καθώς και νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, ενώ για τα έτη 2023 και 2024 προβλέπεται η αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών, βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

  10. Προβλέπεται η εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 8 του ν. 4075/2012. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

  11. Αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και έως 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν πληγεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Πηγή : eisodima.gr

Share This Story, Choose Your Platform!