Παρατείνεται λόγω της κρίσης του κορονοϊού η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως αναφέρει σε εγκύκλιο του ο e-ΕΦΚΑ. Αναλυτικά, ο Φορέας αναφέρει τα εξής:

Με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. οικ.49250/2712 (ΦΕΚ Β’ 5298/02-12-2020), οικ.47/9 (ΦΕΚ Β΄, 4/04-01-2021) και οικ.6789/309 (ΦΕΚ Β’ 646/19-02-2021) ΚΥΑ παρατάθηκαν έως 31/12/2020, 31/01/2021 και 28/02/2021 αντίστοιχα οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των επιχειρήσεων ή εργοδοτών με τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στους συνημμένους αυτών πινάκων. Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται κατά έναν μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές έως 28/02/2021, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης κατά 1 μήνα.

1.Τα κριτήρια υπαγωγής
Στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης ΚΥΑ ορίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις αυτής έχουν οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι:
-απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
-έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 05/11/2021, ή διαθέτουν ενεργό κατά την 05/11/2021 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
Στην κοινοποιούμενη ΚΥΑ συμπεριλαμβάνεται σχετικός πίνακας που απεικονίζει τους αναφερόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.

2.Το πεδίο εφαρμογής
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Φεβρουαρίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων ή εργοδοτών θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/03/2021. Ως επακόλουθο, η συνολική διάρκεια των ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά 1 μήνα, καθώς τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ενεργής ρύθμισης.
Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθεί κεντρικά.

3.Απώλεια πλεονεκτημάτων επέκταση καταβολής
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ παραμένουν οι εξής:
-η μη καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων (μέρους ή συνόλου αυτών) που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής από τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, δικαιούχους της παράτασης και
-η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της νόσου COVID-19. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες με μείωση του αριθμού θέσεων εργασίας εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου, ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξαν κατά την ολοκλήρωση του μέτρου δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την προϋπόθεση.


Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις.
Στην περίπτωση που δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, παύει αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Πηγή : efka.gov.gr
By Published On: 12 Μαρτίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο e-ΕΦΚΑ : Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων εισφορώνTags: , , , , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!