Κατηγορίες εγγράφων :

Α : Αποζημιώσεις
Ε : Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
Φ : Φορολογικά θέματα
Π-Δ : Παρατάσεις και διαδικαστικές διευκολύνσεις
Χ : Απαγορεύσεις και αναστολές
ΠΝΠ : Θέματα οριζόντιου περιεχομένου
Λ : Λοιπά θέματα εκτός ταξινόμησης

(κάντε κλικ στο έγγραφο που σας ενδιαφέρει)

 

Κατηγορία Ημερομηνία ΦΕΚ Είδος Διάταξης Αναφορά Έγγραφο
Χ 30/5/2020 Β 2084 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Χ 31/5/2020 Β 2087 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.5.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
ΠΝΠ 30/5/2020 Α 104 Νόμος 4690/2020 Νόμος 4690/2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίόύ COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’90) και άλλες διατάξεις
Χ 29/5/2020 Β 2038 ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33457 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Χ 30/5/2020 Β 2086 ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33464 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Α 15/5/2020 Β 1863 ΚΥΑ 18657/370 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)
Π-Δ 13/5/2020 Β 1822 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1108 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Π-Δ 13/5/2020 Β 1824 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1107 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Π-Δ 13/5/2020 Β 1823 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1106 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
Π-Δ 13/5/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1105 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α 10/5/2020 Β 1778 ΚΥΑ οικ. 17787/520/2020 Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).
Π-Δ 8/5/2020 Β 1779 ΚΥΑ οικ.17788/346/8.5.2020 Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.
X 9/5/2020 ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 29110/2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Α 7/5/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 2500/6/7.5.2020 Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων – Covid19
Α 3/5/2020 Β 1646 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1099/2020 Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Ε 4/5/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 17312/Δ9.506/2020 Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων
Α 3/5/2020 Β 1645 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 94/2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
Ε 4/5/2020 Β 1695 ΑΠΟΦΑΣΗ 172/Δ1.5936/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ε 4/5/2020 Β 1694 ΑΠΟΦΑΣΗ 17045/319/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β 993).
ΠΝΠ 1/5/2020 Α 90 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
Π-Δ 30/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 17078/505 Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Π-Δ 30/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Οικονομικών Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Μάιο
Π-Δ 30/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Εργασίας Ανακοίνωση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτση για τα νέα μέτρα στήριξης κατά την έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων
Α 25/4/2020 Β 1587 ΚΥΑ ΓΔΟΥ89 Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)
Α 24/4/2020 Β 1578 ΚΥΑ ΓΔΟΥ88 Τροποποίηση  της  με  αριθμ.  39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’1457) κοινής υπουργικής απόφασης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19» και παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
Π-Δ 24/4/2020 Β 1566 ΚΥΑ 16135/499 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του
Α 22/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 40286/22.4.2020 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».
Α 23/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2056/2020 Διαδικασία έκπτωσης 25% στο Φ.Π.Α. (Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους)
Α 16/4/2020 Β 1457 ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Α 16/4/2020 Β 1466 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1091/2020 Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄ 1135).
Α 16/4/2020 Β 1468 ΚΥΑ 15687/282/16.4.2020 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
 Ε  14/4/2020  Β 1378  ΑΠΟΦΑΣΗ 14675/469/2020 Νέα Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε. – Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»
 Π-Δ  15/4/2020  ΑΠΟΦΑΣΗ  Ε.2048-2020 Διευκρινίσεις για τη μεταβολή ΚΑΔ από την ΑΑΔΕ – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84)
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1086/2020 Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1085/2020 Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1084/2020 Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 15/4/2020 Β 1387 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1083/2020 Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Π-Δ 26/3/2020 Β 1044 ΚΥΑ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26-3-2020 Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (για πληττόμενες επιχειρήσεις) και παράταση της αναστολής καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό υπαγώμενο στην ασφάλιση του πρώην NAT
Α 14/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Οικονομικών Παρεμβάσεις για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και για την επέκταση του μέτρου της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ
Α 13/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Εργασίας Επιπλέον μέτρα για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων λόγω πανδημίας, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, περιλαμβάνονται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης.
Α 12/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείο Οικονομικών Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού (επέκταση επιδότησης ενοικίων, τροποποιήσεις Κ.Α.Δ.)
Α 9/4/2020 Β 1265 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/οικ.13994/339/2020 Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
Α 9/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε 2046/2020 Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές δόσεων των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και για την παράταση προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. (χρεωστικές), μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με το άρθρο πρώτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ.
Ε 8/4/2020 Β 1217 ΚΥΑ 14199/249/2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις
Π-Δ 1/4/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 13/2020 Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης (αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες)
Π-Δ 27/3/2020 Β 1077 ΚΥΑ Δ.15 /Δ΄/οικ.13412/327 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Π-Δ 7/4/2020 ΚΥΑ ΑΠ 14556/448 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).
Π-Δ 27/3/2020 Β 1175 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1065/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)
Π-Δ 5/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ.
Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο
Φ 5/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ.
Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Ε 3/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 13564/Δ1.4770/30-3-2020
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β ́ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Φ 3/4/2020 Β 1135 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1076/2020 myBusinessSupport-ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1160 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1075/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1159 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1074/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1158 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1073/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
ΠΝΠ 3/4/2020 Β 1157 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1072/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Ε 2/4/2020 Β 1131 ΑΠΟΦΑΣΗ 13272/Δ1.4607/2020 Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Α 2/4/2020 Β 1128 ΚΥΑ 2242.10/21372/2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για ναυτικούς σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, ναυτολογημένους ναυτικοί σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω, απογεγραμμένους ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες και υποχρεώσεις πλοικτητών.
Α 2/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 14012/246/2-4-2020 Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ.
Π-Λ 2/4/2020 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Διαβίβαση στοιχείων επιταγών στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών κατά 75 ημέρες
Π-Λ 27/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2042/2020 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22  της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α’ 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 32/14.2.2020).
Α 1/4/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 13867/416/2020 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020
Λ 1/4/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Α.Ε.Δ. Υπενθύμιση αποστολής e-mail δικαιούχων ανέργων που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων και υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην υπηρεσία κάθε τρεις μήνες
Π-Δ 1/4/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ.

Τρεις δράσεις για ανακούφιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Α 1/4/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET Πλατφόρμα αίτησης αποζημίωσης [για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e – ΕΦΚΑ ]
Α 1/4/2020 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης εργαζομένου
ΠΝΠ 26/3/2020 Β 1044 ΚΥΑ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης […]
Π-Δ 31/3/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 12/2020 Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα […]
Π-Δ 30/3/2020 Β 1083 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1066/2020 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγόντων […]
Π-Δ 31/3/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΝΠ 4 30.03.2020 Α64 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
Ε 31/3/2020 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ Συμπλήρωση εντύπου δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας
ΠΝΠ 31/3/2020 Α 68 ΠΝΠ 4 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Π-Δ 29/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ. Παράταση καταβολής φορολογικών οφειλών μέχρι τις 10 Απριλίου για φορολογούμενους άνω των 70 ετών ή με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
Χ 29/3/2020 Β 1081 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020 […]
Π-Δ 29/3/2020 Β 1079 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1064/2020 Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.
Π-Δ 27/3/2020 Β 1072 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1052/2020 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας […]
Π-Δ 26/3/2020 Β 1044 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης
Χ 26/3/2020 Β 1043 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1062/2020 Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α’) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
ΠΝΠ 24/3/2020 Β 1043 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1061/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) πράξης νομοθετικού περιεχομένου  […]
ΠΝΠ 23/3/2020 ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας […]
Ε 23/3/2020 Β 994 ΑΠΟΦΑΣΗ 13031/Δ1.4551/2020 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Α 23/3/2020 Β 993 ΑΠΟΦΑΣΗ 12997/231/2020 Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Π-Δ 21/3/2020 Β 947 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1051/2020 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Π-Δ 20/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ  Ψηφιακές διευκολύνσεις στα Τελωνεία για την εξυπηρέτηση του εμπορίου
Π-Δ 20/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΑΔΕ Παρατάσεις προθεσμιών για συγκεντρωτικές και δηλώσεις μισθωτηρίων
Π-Δ 19/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2032 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας
Π-Δ 19/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2033 Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.
Φ 19/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2030 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 «Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικού» του ν. 4675/2020 (Α’ 54)
Φ 16/3/2020 Β 910 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1048 Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού
Χ 14/3/2020 Β 858 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΠΝΠ 14/3/2020 Α 64 ΠΝΠ 3 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Π-Δ 13/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ Διευκολύνσεις για τους ανέργους
Π-Δ 13/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 18200 / 2020 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Π-Δ 12/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων, μειωμένο ωράριο και λοιπές διευκολύνσεις
Π-Δ 12/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για ποια έντυπα αναστέλλεται η υποβολή λόγω του COVID-19
Π-Δ 12/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-EFKA Τρίμηνη παράταση δικαιώματος σε παροχές λόγω αναπηρίας. Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΟΑΕΔ – Ε.Ένωσης κ.ά.
Π-Δ 11/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.2029 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με τις μειώσεις από τον φόρο πλοίων πρώτης κατηγορίας και τις απαλλαγές από αυτόν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77) και των οριζόμενων στην περίπτωση Δ’ του όρου 12 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία εκδιδομένων βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ Α’ 317)
ΠΝΠ 11/3/2020 Α 55 ΠΝΠ 2 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Π-Δ 9/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Τηλε-εργασία
Π-Δ 9/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπ.Οικ. Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς ΔΟΥ και πληρωμής ΦΠΑ τα πρώτα μέτρα του Υπ. Οικ. για τον κορωνοϊό
Φ 9/3/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΘΕΚΑ Α 1034657 ΕΞ 2020 Ενημέρωση για την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για ορισμένα είδη, των δασμολογικών κλάσεων 2844, 3002, 3003, 3004, 3006, 3822, 3824, που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα
ΠΝΠ 25/2/2020 Α 42 ΠΝΠ 1 Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού