Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

Δημοσιεύθηκε Δελτίο Τύπου από τη Διεύθυνση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19. Ανάμεσα στα άλλα, χρήζουν υπογράμμισης τα εξής σημεία :

  • To συνολικό σχέδιο εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για άμεση και αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα χορηγούνται δάνεια σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Το ΤΕΕ ξεκινάει με ποσό αξίας € 1 δισ. και με μόχλευση ρευστότητας € 3,5 δισ.
  • το ΤΕΕ θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.
  • Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη.
  • Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
  • Εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης, οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους. Εξαιρούνται επίσης οι προβληματικές επιχειρήσεις (όπως γενικά προσδιορίζονται εδώ) καθώς και επιχειρήσεις με βεβαρυμένο παρελθόν καθυστέρησης δόσεων και πληρωμών.

Στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν αναρτηθεί :

Το πλήρες Δελτίο Τύπου, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Share This Story, Choose Your Platform!