Αθήνα, 2 Μαΐου 2020

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 90/1-5-2020) η Π.Ν.Π με τίτλο “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.”

Μεταξύ άλλων με την εν λόγω Π.Ν.Π ρυθμίζονται :

α) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών

– παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020 η δυνατότητα της υποβολής αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση (Άρθρο 1 της Π.Ν.Π)

– επεκτείνεται η εκπτωση του 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και ειδικότερα για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020. Η έκπτωση αυτή διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020 (Άρθρο 2 της Π.Ν.Π)

– εντάσσονται στα μέτρα στήριξης επιχειρήσεις με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού. (Άρθρο 5 της Π.Ν.Π)

– παρέχεται πίστωση διάρκεια 10 ημερών στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. (Άρθρο 4 της Π.Ν.Π)

– παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως 15/5/2020 (Άρθρο 7 της Π.Ν.Π)

– προβλέπεται δυνατότητα αναστολής της είσπραξης οφειλών και παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (Άρθρο 8 της Π.Ν.Π)

– παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, (ν. 4270/2014) (Άρθρο 3 της Π.Ν.Π)

β) Θέματα Υπουργείου Εργασίας

– παρέχεται η δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το 60%. Ισχύει στην περίπτωση αυτή υποχρέωση μη καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας καθώς και ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για 45 ημέρες.

– για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. (Άρθρο 10 της Π.Ν.Π)

 οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.

 παρέχεται η δυνατότητα για οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. (Άρθρο 11 της Π.Ν.Π)

 επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Για το διάστημα της ανάκλησης, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης (Άρθρο 12 της Π.Ν.Π)

– παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους εφόσον δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών. (Άρθρο 13 της Π.Ν.Π)

– παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020. (Άρθρο 15 της Π.Ν.Π)

Επισημαίνουμε ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκτείνεται σε 45 συνολικά άρθρα και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Σημειώνεται τέλος ότι με το άρθρο 44 της Πράξης παρέχεται η δυνατότητα με κοινή υπουργική απόφαση να προβλέπονται σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:

  • η υποχρεωτική χρήση μάσκας,
  • μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,
  • μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,
  • ειδικοί κανόνες λειτουργίας.

Επίσης ορίζεται ρητά ότι στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα αυτά επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 5.000 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.

Διαβάστε αναλυτικά τη Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο σύνολό της εδώ.

Πηγή : forin.gr

Share This Story, Choose Your Platform!