Αθήνα 16 Μαΐου 2020

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. Α.1114/2020, η οποία ρυθμίζει τις ποινές, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος μετάβαλε τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας του, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να τύχει των ωφελημάτων που το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε στους οικονομικούς πληγέντες της πανδημίας Covid-19.

Ειδικότερα, με βάση την ΠΝΠ της 13.04.2020 και την απόφαση Ε.2048/2020 του Υπουργείου Οικονομικών, σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δόθηκε η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κ.Α.Δ. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. .

Ωστόσο, με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον διαπιστωθεί αναντιστοιχία, ανάμεσα στη δήλωση της επιχείρησης και στα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία (δηλαδή ο τροποποιημένος Κ.Α.Δ. άλλαξε με μόνο σκοπό τη λήψη ωφελημάτων από το Δημόσιο και προφανώς δεν αφορά την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης), ενεργοποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου δευτέρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με τις εξής άμεσες συνέπειες :

  1. Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.
  2. Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
  3. Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
  4. Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΝ 4174/2013 – ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013)

Ωστόσο, με την παράγραφο 3 της Α.1114/2020 (ΦΕΚ 1858/Β/15.05.2020),

οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέφουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Κατά συνέπεια, δίδεται μια έντιμη διέξοδος, ειδικά εφόσον αυτή συσχετισθεί με τις παραπάνω αναφερόμενες ποινές.

 

Share This Story, Choose Your Platform!