Αθήνα 19 Μαΐου 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε δύο Δελτία Τύπου, με τα πρώτα οικονομικά στοιχεία (περίοδος πρώτου τριμήνου 2020) που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το πρώτο Δελτίο Τύπου εστιάζει στην ακτινοσκόπηση των εταιρειών που υποχρεώθηκαν σε αναστολή λειτουργίας (πλήθος επιχειρήσεων, πλήθος εργαζομένων, στοιχεία κύκλου εργασιών, στοιχεία εξωστρέφειας κλπ).

Το δεύτερο Δελτίο Τύπου περιέχει μια πιο ολοκληρωμένη σύγκριση των επιδόσεων των υπό καθεστώς αναστολής εταιρειών, καθώς εμφανίζονται τα απολογιστικά στοιχεία του κύκλου εργασιών για το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχά τους του 2019.

Share This Story, Choose Your Platform!