Το Business Intelligence Status είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης ενός παραγωγικού οργανισμού.

Διενεργείται αναλυτικός έλεγχος δύο επιπέδων :

Στο πρώτο επίπεδο, ελέγχονται οι γενικές επιχειρησιακές, διαχειριστικές και χρηματοοικονομικές δομές της εταιρείας, βάσει ειδικού σχεδίου – πρωτοκόλλου εξέτασης 9 στοχευμένων σημείων :

 • Επιχειρησιακή παραγωγική / εμπορική δομή
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Αποτύπωμα βιωσιμότητας
 • Οργανόγραμμα
 • Πολιτική Ανθρωπίνων Πόρων
 • Προμήθειες
 • Αποτίμηση κόστους προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Μεσοπρόθεσμη απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
 • Χρηματοδοτικό profile

Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με ταυτόχρονο υπολογισμό του συνόλου του κόστους που πιθανόν ελλοχεύει, από τα ευρήματα, όπως :

 • Πρόστιμα από μη εντοπισμένες φορολογικές, ασφαλιστικές, διοικητικές ή άλλες υποχρεώσεις,
 • Διαφυγόντα κέρδη από εμπορικές αστοχίες,
 • Υπερκοστολογήσεις & υποτιμολογήσεις,
 • Κρυφά διαχειριστικά κόστη
 • Κόστη χρήσης διαθεσίμων
 • Άλλα κόστη ευκαιρίας

Στο δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση στρέφεται, αναλόγως του οικονομικού κλάδου υπαγωγής και της ειδίκευσης της επιχείρησης ενδοκλαδικά. Συνεπώς, το πλαίσιο αυτό εξατομικεύει το αποτέλεσμα και προτεραιοποιεί τις ανάγκες που θα αναδειχθούν, ως ορόσημα, στον Οδικό Χάρτη Αποκατάστασης, που θα εκπονηθεί.

Η όλη διαδικασία διαρκεί περί τις 10 έως 20 ανθρωποώρες (πάντοτε σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας). Το τελικό παραδοτέο σχηματοποιείται σε μια αναλυτική Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας, η οποία παραδίδεται στη Διοίκηση του οργανισμού σε ψηφιακή μορφή, αφού πρώτα έχει προηγηθεί διά ζώσης παρουσίαση από εντεταλμένο στέλεχος της CapaEpsilon OSP®.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑ. BISmart.


Προτού συμφωνηθεί η διενέργεια κάθε είδους και εύρους Business Intelligence Status, συντάσσεται και υπογράφεται ανάμεσα στη συμμετέχουσα εταιρεία και την Capa Epsilon OSP® Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, συνοδευόμενη από την ανάλογη χρηματική ρήτρα, ώστε να μη χρησιμοποιηθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία, τα οποία έχει κοινοποιήσει ο ένας εκ των συμβαλλομένων, στον έτερο.


Με δεδομένο, το ότι θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας, εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε, συμπληρώστε τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία :