ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το more4all  είναι ένα ψηφιακό εργαλείο οριζόντιας και κάθετης εφαρμογής, στοχεύοντας την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενσωμάτωσης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και ειδικά τις ΜμΕ. Η υλοποίησή του σε επίπεδο μονάδας, αφορά :

 • Την εξέταση του εφαρμοζόμενου μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση των εργασιακών συνθηκών
 • Την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια συμμόρφωσης με τις σχετικές με αυτή νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
 • Τη διαχείριση της χρήσης και των επιπτώσεων της έναντι του φυσικού περιβάλλοντος
 • Την εκτίμηση των σχέσεων της εταιρείας με εξωτερικούς φορείς που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της (Δημόσιες αρχές, τοπικοί φορείς, τοπική κοινωνία)
 • Το ποιοτικό βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από ξένα κεφάλαια (δανειακά κεφάλαια και εμπορική πολιτική έναντι των πιστωτών)

Η εφαρμογή του εργαλείου καταλήγει σε ποσοτική επιμέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης ως προς το περιβαλλοντικό, το εργασιακό και το διοικητικό της αποτύπωμα, έναντι του άμεσου φυσικού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που φιλοξενεί τη δραστηριότητα της σε συνδυασμό με το εξής διεθνές πλαίσιο :

 • UN Global Compact
 • UN Principles for Responsible Investment
 • EU Directive on Non Financial Disclosures
 • ISO 26000 (CSR Framework standard)
 • ESMS (Environmental & Social Management System)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησης
 • Διαμορφώνει ουσιαστικούς και παραγωγικούς σκοπούς ανάμεσα στα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας
 • Επισφραγίζει τη δέσμευση της διοίκησης για τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρέχει αξιόπιστη απόδειξη προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, ειδικά για τις εταιρίες με εξαγωγική δραστηριότητα
 • Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης
 • Αποτελεί πρωτότυπη και πολυεπίπεδη επιθεώρηση καλύπτοντας διάφορους τομείς
 • Συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
 • Προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται την Capa Epsilon spPCC και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μέλη του το σύνολο σχεδόν των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι οι εξής :

 • Από πλευράς εταιρειών η Α.Ε.Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η KPMG, η McCain Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, η EFG Eurobank, η Μυτιλιναίος Α.Ε., η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. κλπ
 • Από πλευράς κοινωνικών ή άλλων φορέων ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, το Κάνε-Μία-Ευχή Ελλάδος κλπ

Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

 

Share This Story, Choose Your Platform!