ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το Fin-In είναι υπηρεσία τελευταίας γενιάς, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε αναλύει το σύνολο των συναλλαγών και των δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας, με στόχο την αποφυγή κάθε είδους παρατυπίας, παράληψης ή ακόμη και παράβασης. Η εφαρμογή του μπορεί να διενεργηθεί σε τρεις μορφές :

 • είτε ως εργαλείο ειδικής αναβαθμισμένης εσωτερικής αξιολόγησης,
 • είτε ως εργαλείο φοροτεχνικής επάρκειας και συμβατότητας
 • είτε ως εργαλείο συμμόρφωσης υποχρεώσεων προσωπικού

Φυσικά μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και στις τρεις παραπάνω κατευθύνσεις

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.Σε μορφή ειδικής αναβαθμισμένης εσωτερικής αξιολόγησης :

 • Εφαρμογή ειδικών ειδών διοικητικού ελέγχου
  • Production audits
  • Management audits
  • Operational audits
  • Compliance audits
  • Efficiency audits
  • Sustainability audits
  • Fraud audits
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Cyber security
 • Financial Reporting Sufficiency
 • Ανάπτυξη ειδικών πολιτικών και διαδικασιών
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Αξιολόγηση εργαλείων ERP και CRM που χρησιμοποιούνται

2.Σε μορφή ειδικής φοροτεχνικής επάρκειας και συμβατότητας:

 • Γενική συμβατότητα με τη νομοθεσία περί
  • Φόρο εισοδήματος (ΚΝ 4172/13)
  • Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΚΝ 2859/00)
  • Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΝ 4174/13)
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΚΝ 4308/14)
 • Έλεγχοι ειδικής συμμόρφωσης (ευθυγράμμιση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αυτούσια και βάση των ΝΔ 2992/2002 και 3556/2007 όπου υπάρχει συνάφεια, ειδικός έλεγχος εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – US GAAP)
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

3.Σε μορφή ειδικής συμμόρφωσης υποχρεώσεων προσωπικού :

 • Έλεγχος συμβάσεων προσωπικού
 • Έλεγχος προγράμματα εργασίας
 • Έλεγχος υποβολών στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα ταμεία του Ε.Φ.Κ.Α.
 • Επιμέτρηση των εφαρμοσμένων πολιτικών περί Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού
 • Αξιολόγηση χρησιμοποιούμενου software υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Αξιολόγηση οργανωτικής δομής

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κάθε επιχείρηση που θα επιλέξει να εφαρμόσει το Fin-In (είτε κατά μέρος, είτε συνολικά) επιτυγχάνει ένα συνδυασμό πραγματικού και ταμειακού κόστους (real-thing + cash flow savings). Ενδεικτικά – και θεωρώντας πως η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα δολιοφθοράς ή / και απάτης –  θα εξεταστούν και θα πιστοποιηθούν :

 • Η τιμολογιακή πολιτική
 • η ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων
 • η επάρκεια των ψηφιακών εργαλείων
 • η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • η συμβατότητα με τις φορολογικές, εργασιακές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
 • η τυχών τήρηση ειδικών καθεστώτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται από την Capa Epsilon spPCC  μέσω της ειδικευμένης μονάδας Capa Epsilon DiGiLab Team.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4577/2018 ΦΕΚ 199/Α/3-12-2018
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016
 • Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4624 ΦΕΚ A 137/29.08.2019
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 ΦΕΚ Α 167/23-7-2013
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859 ΦΕΚ Α 248/7.11.2000
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4174 ΦΕΚ Α 170/26.07.2013
 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 ΦΕΚ Α 251/24-11-2014
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2992 ΦΕΚ Α’/54/20.03.2002
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3556 ΦΕΚ Α 91/30.04.2007
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3728 ΦΕΚ Α 258/18.12.2008
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2190 /1920
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3190 /1955
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 ΦΕΚ Α 86/11.04.2012
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

 

Share This Story, Choose Your Platform!