ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το office flow framework ή o-ff είναι ένα end-to-end εργαλείο συγκρότησης και λειτουργίας διοικητικών εργασιών γραφείου. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα της καθημερινότητας, όπως  – ενδεικτικά :

 • Γενική επιμελητεία προσωπικού
 • Καταγραφή και ανάλυση εξυπηρέτησης πελατών – συσχέτιση της με την τιμολογιακή πολιτική
 • Διαχείριση μικρού ταμείου
 • Διαδικασίες αποζημιώσεων εκτός έδρας και λοιπών μετακινήσεων
 • Ιnterior design με στόχο την Υγιεινή – Ασφάλεια και την Αποδοτικότητα
 • Υποδομές εναλλακτικών μορφών εργασίας
 • Σχεδιασμός καθημερινού προγράμματος
 • Procurement processing

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ

Το αναλωθέν κόστος διαχείρισης της καθημερινότητας του διοικητικού γραφείου, μειώνει την κερδοφορία που δημιουργεί η παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων. Δεδομένου του ότι το κόστος αυτό είναι, κατά κύριο λόγο, σταθερό, μείωση αυτή στα κέρδη είναι διαρκής και λαμβάνει μόνιμα και διαβρωτικά, για το σύνολο της εταιρικής λειτουργίας και διαδικασίας, χαρακτηριστικά.

Η εφαρμογή του o-ff εξασφαλίζει επίσης,

 • ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων του προσωπικού (ώρες έλευσης – αποχώρησης, κέντρα κόστους και κέντρα κέρδους ανά εργαζόμενο, εργασιακό κόστος ανά πελάτη, εργασιακό κόστος ιδιόχρησης πόρων κλπ)
 • ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση ανάλωσης πόρων ανά πελάτη (αναλωθείσες ώρες και / ή υλικά, κόστος μετακίνησης, συσχέτιση κόστους οφέλους ανά πελάτη κλπ)
 • υπολογισμό κόστους ιδιόχρησης

Η χρήση του o-ff, εξορθολογίζει τη λειτουργική διαχειριστική δαπάνη, αναπτύσσοντας και παράγοντας ταυτόχρονα, τόσο μια μετρήσιμη και σημαντική μείωση του εν λόγω κόστους, όσο και δημιουργώντας υποδομές ποιοτικότερης παροχής προϊόντος στον πελάτη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται την Capa Epsilon spPCC μέσω της ειδικευμένης μονάδας Capa Epsilon DiGiLab Team.


Ε κ δ ή λ ω σ η  Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς

Share This Story, Choose Your Platform!