OIF : ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης καθώς και για την οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας

Περιγραφή

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Occupational Insurance Fund – OIF) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικά, µε απόλυτη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που λειτουργούν ανεξάρτητα από το Κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον :

 • Αποτελούν συμφωνίες κοινωνικών εταίρων
 • Λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα
 • Εποπτεύονται αυστηρά από 3 διαφορετικούς εποπτικούς Φορείς:
  • το Υπουργείο Εργασίας,
  • την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και
  • την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ PROFILE

Επιλογή επενδύσεων με χαμηλό ρίσκο συνδυαστικά με τη χρήση εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων με επίκεντρο :

 • Τη στόχευση για καλές αποδόσεις, η οποία τίθεται στο απώτερο μέλλον και συνταιριάζεται με τον ορίζοντα των υποχρεώσεων
 • Την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των αποδόσεων του Ταμείου από την κερδοφορία μιας εταιρείας ή ενός φορέα
 • Το διαρκή έλεγχο και τη μέτρηση, τόσο των αποδόσεων όσο και των κινδύνων

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι κρατικές συντάξεις αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα και ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον κίνδυνο συνταξιοδότησης και τη χρηματοδότησή τους. Οι εργοδότες που είναι σε θέση να απομακρύνουν μέρος αυτής της αβεβαιότητας μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον :

 • Οι εργαζόμενοι στους οποίους παρέχονται κίνητρα είναι πιο παραγωγικοί και πιστοί.
 • Με βάση τα παραπάνω μπορούν να διατηρούν τους καλύτερους υπαλλήλους.
 • Οι εργοδοτικές εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνη (100%)
 • Το ΤΕΑ ως βασικό εργαλείο της Διεύθυνσης Προσωπικού προσφέρουν παράλληλα διαχειριστικές πληροφορίες και αξιολογικά στοιχεία

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Όφελος έναντι των ασφαλιστικών προγραμμάτων λόγω της έλλειψης φορολόγησης, η οποία μπορεί να κυμανθεί από 0,75% έως 15,75% του ασφαλίστρου
 • Πλήρης φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων.
 • Φορολόγηση των Συνταξιοδοτικών Παροχών με βάση το εισόδημα και όχι με flat rate
 • Εξαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα του Εφάπαξ (συνταξιοδότηση και υγεία)
 • Καθώς οι παροχές των ΤΕΑ δεν φορολογούνται, ο ασφαλισμένος έχει ισχυρό κίνητρο να προτιμήσει την ετήσια εισφορά σε ΤΕΑ από την αντίστοιχη ατομική αποταμίευση

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συντήρηση του μοντέλου Τ.Ε.Α. που θα επιλέξετε. Επιμετρούμε ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα, έχοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα να αναπροσαρμόσουμε το μοντέλο σας.

ΕΠΙΣΗΣ : Παρέχουμε δωρεάν επιπλέον αναλογιστικές υπηρεσίες, ικανές να χρησιμοποιηθούν και εκτός πλαισίου Τ.Ε.Α. (πχ προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού βάσει IFRS 19)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν σχεδιάζεται, υλοποιείται και συντηρείται υπό την πλήρη εποπτεία του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικολάου Φράγκου. Ο καθηγητής Φράγκος έχει ειδικευθεί σε Στοχαστικά Μοντέλα, Στατιστική Συμπερασματολογία, Αναλογισμός – Ασφαλιστικά – Χρηματοοικονομικά και Asset Pricing, ενώ έχει διατελέσει μεταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και Σύμβουλος Διοίκησης του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • ΟΔΗΓΙΑ 98/49/ΕΚ/29-06-1998
 • ΟΔΗΓΙΑ 41/ΕΚ/03-06-2003
 • ΟΔΗΓΙΑ 86/378/ΕΟΚ
 • Ν.3029/2002 (Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης)
 • Π.Δ. 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης)
 • Π.Δ. 87/2002 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης)
 • Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ 16/09-04-2003 (Όροι λειτουργίας των ΤΕΑ )
 • Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./43/ 13-11- 2003 (Διαδοχική ασφάλιση σε ΤΕΑ)
 • Υ.Α. Φ. 51010/1821/16/16-02-2004 (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων)
 • ΦΕΚ Β’ 2751/ 15.10.2014 (Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας ΤΕΑ )
 • ΦΕΚ B’ – 3556/4.11.2016 (Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 )
 • ΦΕΚ Β’ 3/05.01.2017 (Α΄Τροποποίηση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των ΤΕΑ )
 • ΦΕΚ Β΄ 14/10.1.2018 (Β΄ Τροποποίηση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας ΤΕΑ )
 • Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4680. Ενσωμάτωση στην ελληνική ονομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 (ΦΕΚ Α΄ 72/2020)

Τίτλος

Go to Top