Σε έκτακτες κλήσεις για απόδοση φόρου ακινήτων του έτους 2015, προχωρά η ΑΑΔΕ. Για το έτος αυτό διαπιστώθηκε μεγάλος όγκος μη υποβολής Ε9, με συνέπεια οι υπόχρεοι να εμφανίζονται ως οφειλέτες απόδοσης Εν.Φ.Ι.Α. . Το ζήτημα διευθετεί η εγκύκλιος απόφαση 1262/2020 (Έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Εν.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2015) βάσει της οποίας, το πλαίσιο διαχείρισης είναι το εξής :

  • Για το έτος 2015 εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2015 δεν είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2015.
  • Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.
  • Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση γι’ αυτά.
  • Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι ένα (1) ευρώ.
  • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εκδίδεται άμεσα δήλωση Εν.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013.
  • Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου έχει ως το υπόδειγμα το οποίο περιλαμβάνεται στην Α.1419/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 4182).

Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις δύνανται να διαχειριστούν το θέμα με δύο τρόπους :

  • Να αποδεχθούν την κλήση ως έχει και να εξοφλήσουν την εφάπαξ την οφειλή τους – εντός της οποίας θα συμπεριλαμβάνονται τα ανάλογα πρόστιμα και προσαυξήσεις – με περιθώριο ενός μήνα από την παραλαβή της

ή

  • Να υποβάλλουν εντός της ίδιας προθεσμίας (ένας μήνας), εκπρόθεσμη δήλωση Ε9 για το έτος 2015. Η εταιρεία, με αυτόν τον τρόπο, θα αποδώσει το πραγματικό ποσό φόρου που την επιβαρύνει και όχι το ποσό του ειδοποιητηρίου, το οποίο αποτελεί προϊόν εκτίμησης της ΑΑΔΕ. Εφόσον, η επιχείρηση επιλέξει να υποβάλλει δήλωση Ε9 για το 2015, το έκτακτο ειδοποιητήριο παύει να ισχύει και η ΑΑΔΕ διενεργεί νέα εκκαθάριση

 

By Published On: 14 Δεκεμβρίου, 2020Categories: Ενημέρωση0 CommentsTags: , , ,

Share This Story, Choose Your Platform!