Από το 2011 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 855,9 εκ. κλήσεις για εφαρμογές διαλειτουργικότητας της ΑΑΔΕ τόσο από τη δημόσια διοίκηση όσο και από τις επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 712,6 εκατομμύρια πραγματοποιήθηκαν από το 2016 και μετά.

Η ΑΑΔΕ, από το 2011, διαθέτει τα πληροφοριακά της συστήματα (TAXIS, TAXISnet) για να αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες με άλλα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και των Επιχειρήσεων.

Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί σταδιακά περισσότερες από 30 διαφορετικές διαλειτουργικότητες με Πληροφοριακά Συστήματα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και επιχειρήσεων.

Οι διαλειτουργικότητες επιτυγχάνονται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που είναι αυτόνομα λογισμικά τα οποία επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων, μέσω internet, με τη χρήση ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων.

Σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι ότι μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Πχ. η διαδικτυακή υπηρεσία για χορήγηση στοιχείων φορολογικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 100 φορείς (υπουργεία, δήμοι, οργανισμοί, ταμεία κ.ά.).

Στα πλαίσια αυτά, δόθηκε στη δημοσιότητα μια πλήρης, αλλά συνοπτική χαρτογράφηση των επαναχρησιμοποιούμενων διαδικτυακών υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ, τόσο ως  προς τις λοιπές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και ως προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Share This Story, Choose Your Platform!