Σε μία πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή φορολογούμενου για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε μετά από εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, αφού πρώτα επικαλείται τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1252/2015. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των σκεπτικών της εν λόγω απόφασης της Δ.Ε.Δ αναφέρονται τα κάτωθι:

“Επειδή, σύμφωνα με την στην ΠΟΛ.1252/2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής:

«ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62
..13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61)
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.»”.

Η Δ.Ε.Δ. κατέληξε στο εξής σκεπτικό:

«Επειδή, η καραντίνα λόγω covid 19, δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας και δεν απαλλάσσουν την προσφεύγουσα από την υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ α’ τριμήνου 2020 μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1108/2014, η οποία είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση και στην προκειμένη περίπτωση η 30/04/2020, καθόσον αφενός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δόθηκαν σχετικές παρατάσεις, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται σε αυτές η υπό κρίση κατηγορία δηλώσεων και αφετέρου για την υποβολή της δεν ήταν απαραίτητη η μετακίνησή της από την οικία της αφού η δήλωση υποβάλλονταν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά».

Η απόφαση της Δ.Ε.Δ. στηρίζεται σε όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1252/2015 και δε θα μπορούσε να παρεκκλίνει από αυτά, αφού δεν υπάρχει νεότερη απόφαση που να ορίζει κάτι διαφορετικό ως προς τους λόγους ανωτέρας βίας, ωστόσο φαντάζει οξύμωρο πως ακόμη και η πανδημία δε θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας όταν εξαιτίας της εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχουν ανατραπεί τα πάντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά την άποψή μας, βάσει της νομολογίας που έχει διαπλαστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και των εξελίξεων στην καθημερινότητά μας, θα έπρεπε να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα έτσι ώστε να μη τιμωρούνται αδίκως με πρόστιμα φορολογούμενοι που δεν έχουν γενικότερα παραβατική συμπεριφορά.

By Published On: 13 Ιουλίου, 2021Categories: ΕνημέρωσηΔεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΔ : Δεν αποτελεί ανωτέρα βία το καθεστώς καραντίναςTags: , ,

Share This Story, Choose Your Platform!