Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Με την έκδοση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών Ε.2056/2020 της 23ης Απριλίου 2020, οριοθετήθηκε ο τρόπος και η τεχνική διαδικασία της έκπτωσης 25% στην καταβολή Φ.Π.Α. για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή αλλά και στις πληττόμενες.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

Επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων) που έχουν ως κύριο Κ.Α.Δ. στις 20.03.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού Κ.Α.Δ., κατά τις 20.03.2020, δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ, από τους αναφερόμενους στους πίνακες που είναι συνημμένοι στις αποφάσεις Α.1054/21.3.2020 (ΦΕΚ 950 Β’) όπως τροποποιήθηκε από την Α.1063/26.3.2020 (ΦΕΚ 1043 Β’), Α.1073/2.4.2020 (ΦΕΚ 1158 Β’) και Α.1084/13.4.2020 (ΦΕΚ 1387 Β’).

ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΦΟΡΑ 

  • Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία = Περιοδική δήλωση α΄τριμήνου 2020
  • Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία = Περιοδική δήλωση μηνός Μαρτίου 2020
  • Για τις επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοση στοιχείων στην χώρα μας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (και εφόσον πρόκειται για πληττόμενες επιχειρήσεις) = Περιοδική δήλωση α΄τριμήνου 2020

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ναι. Για τη χορήγηση του ευεργετήματος, απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση έως και 30.4.2020 του χρεωστικού ποσού που προκύπτει από τη δήλωση ΦΠΑ α’ τριμήνου 2020, για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία ή της φορολογικής περιόδου Μαρτίου 2020, για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία. Οι δικαιούχοι τυγχάνουν του ευεργετήματος και εφόσον η οφειλή τους από ΦΠΑ εξοφληθεί ολοσχερώς διά συμψηφισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., ο υποκείμενος στο φόρο επέλεξε την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο ισόποσες δόσεις, το παραπάνω ευεργέτημα χορηγείται, εφόσον το συνολικό ποσό (κωδ. 511 της δήλωσης Φ.Π.Α.), και όχι μόνο η πρώτη δόση, εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Η ύπαρξη οφειλών, πλην αυτών από χρεωστική δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου τετάρτου τριμήνου 20219 (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία ή τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων) ή Φεβρουαρίου 2020 (για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία), δεν εμποδίζει τη χορήγηση του ευεργετήματος. Ωστόσο, αποτελεί προϋπόθεση, η εκκαθάριση έως την 30.04.2020 των τυχόν παραπάνω οφειλών Φ.Π.Α. προηγούμενης περιόδου, ώστε ο φορολογούμενος να ευεργετηθεί από τη διάταξη.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Ο συμψηφισμός διενεργείται,

  • είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ.,
  • είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.

Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος. Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Δείτε το σώμα της απόφασης Ε.2056/2020, εδώ.

By Published On: 24 Απριλίου, 2020Categories: Ενημέρωση0 CommentsTags: , ,

Share This Story, Choose Your Platform!