Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Η πλατφόρμα υποβάλλει τις αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Παράλληλα εξεδόθη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η απόφαση 40286/22.04.2020, με την οποία εισάγεται σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων στην Αναλυτική Πρόσκληση της ΓΓ  Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. και κατά συνέπεια στην 37674 (ΦΕΚ 1291/Β/10.04.2020) απόφαση του ίδιου Υπουργείου.

Η σημαντικότερη βελτίωση αφορά το σημείο 8 του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης, όπου και διευκρινίζεται ρητά ότι :

“Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση […] και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης”Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας με τη Διοίκηση
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) – ώρες 09:00-17:00 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://eysed.gge.gov.gr/
Διεύθυνση :  Πλ. Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα – Τηλ 210 3893527 Φαξ 210 3803422
Γραφείο Ενημέρωσης : 1520 – email : epiteliki@gge.gr
Τεχνική Υποστήριξη (ΜΟΔ ΑΕ) – ώρες 09:00-17:00
τηλ : 210 7787940 – email  : support@mou.gr
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

Share This Story, Choose Your Platform!