Ειδικές Κατηγορίες Υπόχρεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΦΕ

Φυσικό Πρόσωπο, εταίρος σε Νομικό Πρόσωπο υπόχρεο τήρησης Απλογραφικών Βιβλίων (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ)
15 Σεπτεμβρίου 2021
Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (με μεταφορά της φορολογικής κατοικίας το 2020)

31 Δεκεμβρίου 2021

Κληρονόμος / εγγύτερος συγγενής (με έτος συμβάντος το 2020)
31 Δεκεμβρίου 2021
Λήπτης αναδρομικών (με έτος έκδοσης της βεβαίωσης το 2021)

31 Δεκεμβρίου 2021