του Βασίλη Κουφού, διαχειριστή εταίρου και ιδρυτή της Capa Epsilon spPCC

Μία από τις ελάχιστες πλέον φορολογικές εκπτώσεις, που προσφέρει η νομοθεσία μέσω του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στους φορολογουμένους, είναι αυτή που σχετίζεται με δωρεές εις χρήμα και εις είδος. Παρά ταύτα, το νομικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο αναφορικά με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της φορολογικής αναγνώρισης της πράξης, ως ικανής να παράξει έκπτωση στον υπολογισμό του τελικού φόρου που θα υποχρεωθεί να αποδώσει στο Δημόσιο Ταμείο ο φορολογούμενος.

Νομική βάση των διατάξεων της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτελεί το άρθρο 19 του ΚΝ 4172/13, ήτοι του υφιστάμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικότερα, η βασικές προϋποθέσεις αναγνώρισης της έκπτωσης είναι οι εξής :

  • Η δωρεά οφείλει να είναι μεγαλύτερη των € 100,00
  • Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματος
  • Τα ποσά των δωρεών αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το φόρο, εφόσον κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό λογαριασμούς (στους οποίους δε θα πρέπει να γίνονται καταθέσεις άλλου είδους) τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή των σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν). Λαμβάνονται δε υπόψη,  στο φορολογικό έτος κατάθεσης.

Δεν αποτελούν δωρεές οι συνδρομές που κατατίθενται στο ταμείο του Νομικού Προσώπου ή της Νομικής Οντότητας, οι οποίες αποτελούν καταστατική υποχρέωση του μέλους.

Η έκπτωση φόρου, ανέρχεται στο 20%.

Οι φορείς, μέσω των οποίων μια δωρεά μπορεί να δημιουργήσει ύλη μείωσης φόρου, διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες. Ακολουθεί ένας πίνακας απεικόνισης αυτών των ομάδων :

 

α/α


Φυσικά Πρόσωπα


Παρατηρήσεις-διευκρινήσεις


1 Γενικού χαρακτήρα φορείς
α. Αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Τα ποσά των δωρεών πρέπει να προορίζονται και μόνον, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.
β. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Αναλυτική κατάσταση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή)
γ. Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
δ. Ιεροί ναοί
ε. Ιερές μονές του Αγίου Όρους
στ. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
ζ. Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων
η. Ιερά Μονή Σινά
θ. Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας
ι. Επιχορηγούμενα από τον Προϋπολογισμό νοσοκομεία2 Κοινωφελή ιδρύματα και/ή σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες)
α. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
β. Ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπού
Οι κοινωφελείς αυτοί σκοποί θα πρέπει να επιδιώκονται αποκλειστικά, δηλαδή να μη συντρέχουν παράλληλα με άλλους
γ. Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς
δ. Ερευνητικά κέντρα  (εξ ημεδαπών ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)3 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς
Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών

Επιπλέον περίπτωση : Αναγνωρίζεται ως δωρεά η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό


Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.4472/2017, στους παραπάνω φορείς περιλαμβάνονται, από 1.1.2017, και τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων ή υποψήφιοι ή αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Share This Story, Choose Your Platform!