Στην εφαρμογή ενός γενναιόδωρου προγράμματος που θα επιδοτεί μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ποσά από 5.000 έως 50.000 ευρώ θα ενεργοποιήσει σύντομα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για δράση που καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα λάβουν δώρο για τις ανάγκες κάλυψης του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης για τη λειτουργία τους, ένα ποσό ίσο με το 50% των λειτουργικών εξόδων του 2019.

Αντίστοιχο πρόγραμμα τρέχει ήδη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σύντομα αναμένεται η προκήρυξη και για άλλες περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Οι όροι της δράσης

Οι όροι του νέου προγράμματος αναμένεται να είναι ίδιοι με αυτούς της δράσης που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, δικαιούχοι θα είναι κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση που πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  • Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

Για τα έξοδα λαμβάνονται υπόψιν οι δαπάνες των:

  • αγορών εμπορευμάτων χρήσης
  • αγορών Α’ υλών και υλικών χρήσης
  • εξόδων για παροχή υπηρεσιών
  • ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση
  • των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • διάφορα λειτουργικά έξοδα

Το ποσό της επιχορήγησης

Το ποσό της επιδότησης φτάνει στο 50% των παραπάνω δαπανών που διενεργήθηκαν το 2019.

Ως ελάχιστο ποσό ορίζονται οι 5.000 ευρώ και ως μέγιστο οι 50.000 ευρώ.

Υποχρέωση του δικαιούχου είναι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης μεταξύ άλλων θα είναι:

– Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Πηγή : moneyonline.gr

Share This Story, Choose Your Platform!