Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλαν 18 ευρωπαϊκές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), αναφορικά στην πορεία των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

Ειδικότερα, οι οργανώσεις που παρακολουθούν στενά την πορεία της δίκαιης μετάβασης σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, επισημαίνουν μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα της διαδικασίας εκπόνησης των ΕΣΔΙΜ, όπως τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των σχεδίων, την έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής, τα επενδεδυμένα συμφέροντα, καθώς και τις περιορισμένες θεσμικές δυνατότητες και την προτεραιότητα που δίνεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Πολιτικής Συνοχής και των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα ζητήματα αυτά καθορίζουν εν τέλει την ίδια την ποιότητα του σχεδιασμού των ΕΣΔΙΜ και επηρεάζουν τη δυναμική τους στο να επιφέρουν ξεκάθαρη στροφή σε βιώσιμες δραστηριότητες για τις τοπικές οικονομίες και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες κατά τη διαδικασία της μετάβασης.

Για τον λόγο αυτό οι ΜΚΟ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεπιβεβαιώσει τις αρχές πάνω στις οποίες τα ΕΣΔΙΜ οφείλουν να αναπτυχθούν, και ειδικότερα ζητούν:

 1. Ενίσχυση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συμμόρφωση με την αρχή της εταιρικής σχέσης, που προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί.
 2. Απόρριψη των έργων που δε συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
 3. Διασφάλιση διαφάνειας στο έργο των συμβούλων.
 4. Δέσμευση στον ευρωπαϊκό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας καθώς και στους ενδιάμεσους στόχους ως προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.
 5. Συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα (όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και ευθυγράμμιση με τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα οποία ωστόσο πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να συνεισφέρουν στην επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% ως το 2030.

Οι δεκαοκτώ οργανώσεις που συνυπέγραψαν το κείμενο είναι οι εξής :

 1. Europe beyond coal
 2. CEE Bankwatch Network
 3. WWF
 4. Greenpeace
 5. Client Earth
 6. HEAL
 7. E3G
 8. European Environmental Bureau
 9. ECO Team
 10. CDE
 11. The Green Tank
 12. bomiasto.pl
 13. Polish Green Network
 14. EKO UNIA
 15. Instytut Zielonej Przyszłości
 16. akcja Konin
 17. Europe, a patient
 18. Zielony Imielin

 

Share This Story, Choose Your Platform!