Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020 (THE 2020 EU JUSTICE SCOREBOARD).

Ο πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε ετήσια βάση, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών τους συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, με την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με έναν αριθμό δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποδοτικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2013, είναι ένα από τα εργαλεία της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το κράτος δικαίου που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στον τομέα της δικαιοσύνης.

Για πρώτη φορά, ο φετινός πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επίσης μια ενοποιημένη επισκόπηση των μέτρων που αποβλέπουν σε μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά και τα νομικά έξοδα.

O πίνακα αποτελεσμάτων δεν προωθεί κάποιον συγκεκριμένο τύπο συστήματος απονομής δικαιοσύνης και αντιμετωπίζει όλα τα κράτη μέλη σε ισότιμη βάση. Δεδομένου ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων 2020 καλύπτει την περίοδο από το 2012 έως το 2019, δεν αποτυπώνει τις συνέπειες της κρίσης της νόσου COVID-19.

Το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης μέσα από αριθμούς

Ο πίνακας περιλαμβάνει αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, αν και σε αρκετούς πίνακες φαίνεται πως είτε δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα είτε πως η μεθοδολογία υπολογισμού έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τους πίνακες, η Ελλάδα διαθέτει ακόμα έναν από τους υψηλότερους χρόνους διεκπεραίωσης υποθέσεων, είτε πρόκειται για διοικητικές υποθέσεις είτε για αστικές/εμπορικές. Ιδιαίτερα υψηλός παραμένει ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων. Για την ακρίβεια, παρά την αξιοσημείωτη μείωση από το 2012, ο αριθμός εκκρεμών υποθέσεων παραμένει με αρκετή διαφορά ο υψηλότερος στην ΕΕ. Από την άλλη, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς επίλυσης διοικητικών διαφορών. Εντυπωσιακά υψηλό είναι το νούμερο σε ό,τι αφορά τη μέση διάρκεια δικαστικής επίλυσης διαφοράς στην προστασία καταναλωτή.

Ποιότητα Δικαιοσύνης

Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με ορισμένα σκέλη της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες (Κύπρος, Κροατίας και Λιθουανία) που δεν έχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα στο κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα παρέχει από το 2018 τη δυνατότητα παρακολούθησης υποθέσεων με ηλεκτρονικά μέσα σε όλες τις διαδικασίες. Η χώρα μας, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά στην online πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις από το κοινό και στην τελευταία θέση και στη λήψη μέτρων για την έκδοση μηχαναγνώσιμων δικαστικών αποφάσεων.

Η Ελλάδα έχει αυξήσει τις δαπάνες στη Δικαιοσύνη σε μικρό βαθμό, ενώ μικρή αύξηση υπάρχει και τον αριθμό δικαστών. Στα προς πίστωση ευρήματα, λογίζονται οι αυξανόμενοι ρυθμοί ως προς την αναλογία γυναικών δικαστών στην Ελλάδα (5η στην Ευρώπη). Διαρκώς αυξανόμενος είναι όμως και ο αριθμός δικηγόρων ανά κάτοικο, με τη χώρα μας να κατατάσσεται τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έσχατο, αλλά σε καμία περίπτωση τελευταίο σε αξιολόγηση το δεδομένο της πεποίθησης των πολιτών σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικαστηρίων, με κύριο λόγο τις πιέσεις που θεωρούν ότι ασκούνται στη Δικαιοσύνη από οικονομικά ή άλλα ειδικά συμφέροντα.

Πηγή : lawspot.gr

Share This Story, Choose Your Platform!