Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής έχοντας ήδη δεσμευτεί από το 2014 για μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ) ως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
Τον Δεκέμβριο 2019, και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισίου, οι ηγέτες των κρατών μελών δεσμεύτηκαν να καταστήσουν τη ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή πρότεινε στις 17 Σεπτεμβρίου την αναθεώρηση των στόχων για το κλίμα από 40% σε τουλάχιστον 55% έως το 2030. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναθεώρηση κρίνεται απαραίτητη καθώς, βάσει των τρεχουσών πολιτικών, θα απαιτούνταν μία δυσανάλογα μεγάλη προσαρμογή μετά το 2030 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Μια τέτοια ταχεία μετάβαση θα μπορούσε να αποδειχθεί μη ρεαλιστική για ορισμένους τομείς, και ιδίως για τις βιομηχανίες που χρειάζονται μακρά περίοδο προετοιμασίας.
Ο ΣΕΒ και ευρωπαϊκοί εργοδοτικοί φορείς που εκπροσωπούνται συλλογικά σε επίπεδο ΕΕ μέσω της Business Europe συντάσσονται με τον ευρωπαϊκό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Ωστόσο, για την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα, ιδιαίτερη αξία έχει να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε συλλογικά το πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε τις απαιτούμενες μειώσεις ΕΑΘ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Με άλλα λόγια, πως θα κινητοποιήσουμε τις πράσινες επενδύσεις που απαιτούνται (επιπλέον € 350 δις σε ετήσια βάση μέχρι το 2030, βάσει της αναθεώρησης του στόχου), θα διασφαλίσουμε την επάρκεια πράσινης ενέργειας λελογισμένου κόστους για τις βιομηχανίες μας και έναν ισότιμο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την απαραίτητη δίκαιη μετάβαση, ώστε να έχει και την αποδοχή της κοινωνίας και να μην δημιουργηθούν ή αμβλυνθούν ανισότητες και διαχωριστικές γραμμές.
Για τον ΣΕΒ και τη Business Europe, η απάντηση βασίζεται στους ακόλουθους έξι πυλώνες:

– Την αναγνώριση πως κάθε χώρα της ΕΕ αντιμετωπίζει διαφορετικές συνθήκες και ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία
– Την ανάπτυξη και διάχυση των καινοτόμων τεχνολογιών για την απο-ανθρακοποίηση των ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Οφείλουμε να εστιάσουμε στις αλυσίδες αξίας συνολικά και όχι μόνο στις ΕΑΘ από την παραγωγή
– Μία ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική για έντονη κινητοποίηση επενδύσεων
– Τη διαθεσιμότητα (σε μεγάλη κλίμακα και σε προσιτές τιμές) ενέργειας χαμηλών ρύπων
– Την ευαισθητοποίηση και προσαρμογή των καταναλωτικών συμπεριφορών και τη γενική κοινωνική αποδοχή για τη μετάβαση σε ενέργεια χαμηλού άνθρακα
– Την σύγκλιση των κλιματικών φιλοδοξιών των κρατών και ανάπτυξη κοινών μηχανισμών στην αγορά άνθρακα για την επίτευξη του στόχου του Παρισιού

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ και οι άλλοι εργοδοτικοί φορείς θα επιδιώξουν την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ με τρόπο που να διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα των αλυσίδων αξίας.
Πηγή : sev.org.gr

Share This Story, Choose Your Platform!